Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
12. decembra, 2018

Zajmovi između povezanih subjekata

Jedan od načina financiranja među povezanim društvima su pozajmice odnosno zajmovi. U nastavku donosimo kratak pregled kamata koje se mogu ugovoriti između povezanih društava rezidenata i nerezidenata.

Krajem svake godine Ministarstvo financija donosi Odluku u kojoj propisuje kamatnu stopu  između povezanih osoba. Stopa za 2018. godinu objavljena je u Odluci o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba u Narodnim novinama br. 132/2017. (link na Odluku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3044.html)

Društvo rezident daje zajam povezanom društvu nerezidentu

a) bez kamate

  • nema naknade ni osnovice za PDV
  • osnovicu poreza na dobitak uvećati za kamatu od 4,55 % god.

b) s kamatom nižom od 4,55 % godišnje

  • prijenos porezne obveze prema čl.17. st.1. Zakona o PDV-u – reverse charge
  • osnovicu poreza na dobitak uvećati za razliku ugovorene kamate i kamate do 4,55 % godišnje

c) s kamatom višom od 4,55 % godišnje

 • prijenos porezne obveze prema čl.17. st.1. Zakona o PDV-u – reverse charge
 • osnovica poreza na dobitak se ne uvećava

Društvo rezident prima zajam od povezanog društva nerezidenta

a) bez kamate

 • nema naknade ni osnovice za PDV

b) s kamatom nižom do 4,55 % godišnje

 • kamata je oslobođena PDV-a
 • ugovorena kamata je porezno priznati trošak

c) s kamatom višom od 4,55 % godišnje

 • kamata je oslobođena PDV-a
 • razlika između ugovorene kamate i kamate obračunane po 4,55 % godišnje porezno je nepriznati rashod

Obračunata kamata iznad propisanog limita dužniku predstavlja porezno nepriznati rashod, neovisno o ugovorenoj kamatnoj stopi, ako su zadovoljeni uvjeti:

 • zajam primljen od:
  1. a) povezanog društva
  1. b) člana društva (dioni­čara) nerezidenta
  1. c) pravne osobe koja nije obveznik poreza na dobitak u RH (niti poreza na dohodak od kapitala)
 • društvo vjerovnik drži najmanje 25% dionica ili udjela u kapitalu društva dužnika
 • svota zajma premašuje četverostruku svotu udjela društva vjerovnika

Zatezne kamate između povezanih osoba za dužnika su porezno nepriznati rashod, neovisno o tome je li ih zaračunalo tuzemno ili inozemno povezano društvo (vjerovnik) i neovisno o tome po kojoj je stopi zatezna kamata obračunata.