Vse novice2019-07-29T08:48:14+02:00

Novice

2903, 2021

Tanka kapitalizacija

29.03.2021|

Pri posojilih, ki jih družba prejme od povezanih oseb, moramo biti med drugim pozorni na institut tanke kapitalizacije oziroma obresti od presežka posojil, ki jih ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. Kot odhodek se ne priznajo obresti od posojil, ki so prejeta od delničarja oziroma družbenika, ki ima kadarkoli v davčnem obdobju neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu, [...]

2503, 2021

Pozor pri sestavljanju konkurenčne klavzule!

25.03.2021|

V delovnem razmerju obstajata zakonska prepoved konkurence (določena z zakonom) ter pogodbena prepoved konkurence (pogojena glede na pogodbo). Zakonska prepoved konkurence je veljavna v času trajanja delovnega razmerja, medtem ko je pogodbena prepoved konkurence oz. konkurenčna klavzula veljavna po zaključitvi delovnega razmerja. Konkurenčna klavzula se lahko dogovori, če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze, ter zavezuje delavca najdlje dve [...]

2303, 2021

Odpravnina ob upokojitvi

23.03.2021|

Pri prehodu v upokojitev so delavci upravičeni do odpravnine, vendar le če so izpolnjeni pogoji. Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, in se upokoji ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi, dolžan izplačati odpravnino . Odpravnina znaša dve povprečni mesečni plači v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ali dve delavčevi povprečni mesečni plači za pretekle tri [...]

2203, 2021

Register ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic

22.03.2021|

Z 12. marcem 2021 je začel veljati pravilnik o registru ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic. Pravilnik določa vzpostavitev ter vodenje registra v elektronski obliki, ki ga vodi in vzdržuje Urad Republike Slovenije za preprečevanje denarja. Za vpis v register je potrebno izpolniti obrazec za zahtevo za vpis na spletni strani Urada RS za preprečevanje denarja. Po vpisu v register lahko ponudnik kadarkoli zahteva potrdilo [...]

1903, 2021

Vloga za skrajšani delovni čas – lažja oddaja in boljši pregled nad dokumentacijo

19.03.2021|

Z 18. marcem 2021 je možno vso dokumentacijo za delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa oddati ali urediti na portalu za delodajalce. Vloga na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ima posodobljeno obliko, kjer vam nova ikona za dokumentacijo nudi dostop do: Prejetih dokumentov, ki so vam jih poslali (pogodbe, aneksi, pozitivni sklepi, priloge k sklepu, pozive za dopolnitev) Dokumentov, ki so jih prejeli z vaše strani (vloga, vrnjena pogodba, [...]

1803, 2021

Podaljšan rok za oddajo poročil in davčnih obračunov?

18.03.2021|

Vlada je sprejela predloge amandmajev k noveli Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. Rok za oddajo poročil in davčnih obračunov se podaljša do 30. aprila 2021. Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve boste zasebni subjekti lahko predložili poročila v roku enega meseca. Prav tako pa se je podaljšal rok za predložitev davčnega obračuna ter rok za priglasitev davčne osnove. Zahtevkom za spremembo predhodne akontacije [...]

1703, 2021

Kdaj je potrebna sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi?

17.03.2021|

Katerakoli stranka (delavec ali delodajalec) lahko predlaga drugi stranki spremembo ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec mora z delavcem podpisati novo pogodbo o zaposlitvi v primerih, ko se spremeni: naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22. Zakona o [...]

1703, 2021

Na voljo je izjava za subvencijo minimalne plače

17.03.2021|

Od 15. marca 2021 je na voljo izjava za povračilo dela minimalne plače. Koristijo jo lahko delodajalci za vse delavce, katerih osnovna plača za polni delovni čas ne presega zneska 1.024,24 EUR, kot je določeno za leto 2021. Višina subvencije za posamezni mesec se računa za vsakega delavca posebej, glede na opravljene redne delovne ure. V to se vključujejo tudi delovne ure praznikov, na katere bi bil delavec prisoten na delu, [...]

1103, 2021

Pozor! Pričakujte poostren nadzor pri ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo

11.03.2021|

Zavezanci, ki proizvajajo ali posredujejo na Slovenski trg električno in elektronsko opremo (EEO), morajo ustrezno poskrbeti za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) ugotavlja, da veliko podjetij tega ne upošteva, zato bodo inšpektorji začeli z akcijo preverjanja zavezancev in njihovih načinov ravnanja z OEEO. Zavezanci, ki ste pooblaščeni zastopniki ali proizvajalci električne in elektronske opreme, se morajo vpisati v evidenco, ki jo vodi [...]

1103, 2021

Izjava za subvencioniranje minimalne plače

11.03.2021|

V PKP8 je bil sprejet ukrep pomoči delodajalcem za izplačilo minimalne plače, ki je od januarja 2021 višja za 58,66 EUR. Ukrep določa, da je delodajalec od 1. januarja pa do 30. junija za vsakega delavca, ki prejema minimalno plačo, upravičen do mesečne subvencije v višini 50 EUR. Za subvencijo morate predložiti izjavo, s katero izjavljate, da ste zaposlenemu obračunali in izplačali minimalno plačo, ter poleg nje priložiti dokumente iz katerih [...]

1103, 2021

Vavčerji za mikro, mala in srednja podjetja

11.03.2021|

V februarju je Slovenski podjetniški sklad (SPS) objavil seznam vavčerjev, ki jih lahko koristijo mikro, mala in srednja podjetja. Na pozive se lahko prijavijo prej omenjena podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so imela na dan oddaje vloge vsaj enega zaposlenega in imajo poravnane finančne obveznosti. Vavčerji bodo na voljo do leta 2023 oziroma do porabe sredstev. Gre za novo obliko spodbujanja MSP, kjer je hitrejša in enostavnejša obravnava ter [...]

1103, 2021

Razkritja mikro družb

11.03.2021|

Z letom 2016 veljajo nova pravila računovodenja in sestave letnega poročila, ki so bila v ZGD-1 pripeljana zaradi uvedbe nove računovodske direktive EU. Ena od vpeljanih novosti je bila poseben režim za mikro družbe (70.a člen ZGD-1). Od leta 2016 torej lahko mikro družbe, ki so kapitalske družbe (torej zgolj d.o.o., d.d., k.d.d. in SE) in ki svoja sredstva vrednotijo po izvirnih vrednostih (torej osnovna sredstva ne morejo voditi po revaloriziranih [...]

HITRI KONTAKT
×