Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
1. marca, 2021

Vpliv pomoči PKP na izračun odbitnega deleža

FURS je izdal Pojasnilo številka 429-356/2021 z dne 26.2.2021 glede vpliva pomoči PKP na izračun odbitnega deleža, v katerem je obravnaval vprašanje, ali se plačila, ki jih davčni zavezanec prejme iz naslova protikorona ukrepov zaradi izpada prihodkov, oprostitve plačila davkov in prispevkov ali povračila dodatnih stroškov, ki so mu nastali v obdobju epidemije COVID-19, po DDV zakonodaji obravnavajo kot prave subvencije in se posledično vštevajo v imenovalec odbitnega deleža davčnem zavezancu, ki opravlja obdavčeno in oproščeno dejavnost in uveljavlja odbitek DDV z uporabo odbitnega deleža za vso dejavnost.

Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčeno dejavnost in/ali oproščeno dejavnost s pravico do odbitka DDV, in prejme subvencije, zaradi prejetih subvencij ne izračunava odbitnega deleža.

Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčeno dejavnost in/ali oproščeno dejavnost brez pravice do odbitka DDV, in odbija DDV po dejanskih podatkih, zaradi prejema subvencij ne izračunava odbitnega deleža.

Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčeno dejavnost in oproščeno dejavnost brez pravice do odbitka DDV, in ne odbija DDV po dejanskih podatkih, ampak uveljavlja odbitek DDV z uporabo enega odbitnega deleža, ki ga določi za vso svojo dejavnost (ali z uporabo več odbitnih deležev, ki jih določi za posamezna področja svoje dejavnosti), pa subvencije upošteva pri izračunu odbitnega deleža.

Se pa med subvencije, ki se vključijo v imenovalec odbitnega deleža, ne štejejo nadomestila, ki so jih davčni zavezanci prejeli, ker so morali v skladu z odlokom zapreti svojo dejavnost, in tudi ne nadomestila, ki so jih prejeli zaposleni za čakanje na delo.

Primeri ukrepov, ki se ne vključijo v izračun odbitnega deleža:

 • Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo ter oprostitev plačila prispevkov
 • Plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje
 • Oprostitev plačila najemnine
 • Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa
 • Ukrep čakanja na delo
 • Pomoč za samozaposlene v obliki mesečnega temeljnega dohodka
 • Pomoč za samozaposlene v obliki povračila izgubljenega dohodka zaradi karantene, zaradi odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, če ne morejo opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu
 • Nadomestilo za izvajalce mestnega prevoza za ohranjanje delovnih mest in izvajanje prevozov potnikov
 • Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov podjetja
 • Nadomestila za izvajalca obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu
 • Nadomestila za izvajalce šolskih prevozov zaradi izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov
 • Finančna pomoč kmetom zaradi epidemije
 • Povračilo vrtcem, študentskim in dijaškim domovom za izpad plačil, če niso opravljali dejavnosti

 

Primeri ukrepov, ki se vključijo v izračun odbitnega deleža:

 • Povračilo mesečnega kriznega dodatka v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih za vsakega zaposlenega invalida, ki dela in kriznega dodatka zaposlenim delavcem, ki niso invalidi, za čas, ko delajo
 • Nadomestilo plačila priveza v ribiških pristaniščih
 • Finančno nadomestilo za kmete zaradi izpada dohodka, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje
 • Povračilo vrtcem, študentskim in dijaškim domovom za izpad plačil, če so opravljali dejavnost v zmanjšanem obsegu
 • Priznanje sorazmernega dela stroškov upravljavcem žičniških naprav in smučišč
 • Program izvajanja finančnih vzpodbud, ki se dodeli v obliki nepovratnih sredstev za zagotovitev tekočega poslovanja in likvidnosti podjetij ter ustrezne varnosti oziroma varnega poslovanja podjetij z namenom preprečitve širjenja COVID-19, za sofinanciranje izpada prihodka v turizmu in gostinstvu, za zagotovitev podpore predelovalni dejavnosti na obmejnih problemskih področjih, za zagotovitev digitalizacije in digitalne transformacije podjetij ter za razvojne projekte v teku ali s potencialom hitrega zagona
 • Spodbude za RRI in proizvodnjo s COVID-19 povezanih izdelkov
 • Likvidnost za podjetja (subvencije)
 • Priznanje stroškov izvajalcem javnega potniškega prometa v medkrajevnem in mestnem prometu, posebnem linijskem prevozu potnikov ter železniškem prevozu potnikov v notranjem prometu
 • Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov podjetja
 • Pomoč za samozaposlene v obliki mesečnega temeljnega dohodka