Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
27. marca, 2023

Razpis P1 plus 2023 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad je razpisal produkt garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

 • NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen produkta P1 plus 2023 je zagotavljati ugodno financiranje MSP ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, s ciljem hitrega, enostavnega in ugodnega financiranja.

 • UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe in zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

 • UPRAVIČENI STROŠKI
  • Za razvojne garancije:
   • Stroški materialnih in nematerialnih investicij (materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, obnove in/ali nakupa (poslovnega) objekta;
   • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc
   • obratna sredstva do maksimalno 200.000 EUR.
  • Za mikrogarancije:
   • Obratna sredstva:
    • stroški materiala in trgovskega blaga,
    • stroški storitev,
    • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust).

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev.

Podjetja lahko zaprosijo za garancije Sklada v višini do 80% vrednosti kredita.

 • POGOJI RAZPISA

Zavarovanje kredita: 60-80% garancije, odvisno od kreditno-garancijske linije

Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,35% / 0,60% / 0,85%, odvisno od kreditno-garancijske linije

Ročnost kredita:  od 1,5 do max 10 let

Moratorij:  6 ali 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)


Če bi želeli izvedeti več o razpisu, je tu naš svetovalec Dejan Kaligaro, ki vam v primeru vprašanj priskoči na pomoč – kontaktirajte ga na dejan.kaligaro@unija.com.