Proti korona ukrepi države za pomoč podjetjem in delodajalcem

Naši svetovalci Unija Consulting so na enem mestu pripravili hitri pregled finančnih ukrepov države za pomoč podjetjem in delodajalcem za lajšanje posledic koronavirusa. V spodnji preglednici preverite kakšne možnosti imate kot delodajalec za ohranitev delovnih mest. TUKAJ pa si oglejte kakšne možnosti imate za zagotovitev likvidnostnih sredstev v gospodarstvu. Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na info@unija.com. Pomagamo vam tudi pri vseh informacijah in pridobivanju pomoči s področja interventne zakonodaje: Proti korona svetovanje – PREVERITE.

Datum zadnje objave v preglednici: 13. 7. 2020

Povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo Povračilo nadomestila plače za čas odrejene karantene
Pravna podlaga PKP-4* PKP-4* 
Razlogi Začasna nezmožnost zagotavljanja dela zaradi epidemije virusa COVID-19. Začasna nezmožnost opravljanja dela zaradi odrejene karantene.
Upravičenci Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:
– neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS oz. proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %,
– delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po SKD in ima več kot deset zaposlenih na dan 13. 3. 2020,
– tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.
Delodajalec, ki izjavi, da delavcu, ki mu je bila odrejena karantena, ne more zagotavljati dela na domu.
Pogoji in dokazila Prihodki: ocena, da so prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Kot prihodki se štejejo čisti prihodki iz prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju ter nadomestila za starševsko varstvo.

Do ukrepa so upravičeni tudi tisti delodajalci, ki ne izpolnjujejo pogoja padca prihodkov, če imajo status humanitarne organizacije ali status invalidske organizacije na podlagi ustreznih zakonov.

Delodajalec mora imeti na dan vložitve vloge, poravnane vse obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, ki jih pobira davčni organ in zoper njega ne sme biti uveden postopek stečaja ali če se nahaja v likvidacijskem postopku.

Pravico do nadomestila plače lahko uveljavlja upravičeni delodajalec za delavca, ki mu je bila z odločbo odrejena karantena in ki mu hkrati ne more zagotavljati dela na domu.
Višina povračila oz. ukrepa Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače znaša 80 % nadomestila plače in je omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, to je 892,50 eura. V 80 % nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija,
je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja.Delavec ima v času začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove iz 7. odstavka 137. člena Zakona o delovnih razmerjih, vendar ne manj kot minimalna plača (940,58 eura).
Izplačana nadomestila plač delavcev, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela, so delodajalcem povrnjena v celoti.

Višina povračila nadomestila plače je odvisna od razloga odrejene karantene, in sicer:
odrejena karantena ob prehodu meje za države v zelenem in rumenem seznamu: nadomestilo plače v višini kot je ta določena za primer nezmožnosti zagotavljanja dela zaradi poslovnega razloga, to je 80 % nadomestila plače preteklih treh mesecev oziroma skladno s 138. členom Zakona o delovnih razmerjih;
odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo: nadomestilo plače v višini kot je ta določena za primer nezmožnosti zagotavljanja dela zaradi poslovnega razloga, to je 80 % nadomestila plače preteklih treh mesecev oziroma skladno s 138. členom Zakona o delovnih razmerjih;
odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu: nadomestilo plače v višini 100 % povprečne plače delavca za polni delovni čas.

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, ne bo upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene, razen v določenih primerih, ko bo delavec upravičen do nadomestila plače v višini polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. Ti primeri so:
– smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
– smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj,
– rojstvo otroka.

Način uveljavljanja Vložitev elektronske vloge pri Zavodu RS za zaposlovanje, v 8 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje, vendar najpozneje do 31. julija 2020 oziroma v primeru podaljšanja do 31. avgusta 2020 oziroma do 30. septembra 2020. Vložitev elektronske vloge pri Zavodu RS za zaposlovanje, v 30 dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi odrejene karantene.
Rok za odločitev 15 dni s sklepom. Sklenitev pogodbe med delodajalcem in Zavodom RS za zaposlovanje.
Obveznosti delodajalca Delodajalec:
– mora izplačevati nadomestila plače,
– ne sme odrejati nadurnega dela ali začasno prerazporediti delovnega časa,
– obvestiti Zavod o vrnitvi delavca na delo,
– ne sme odpustiti delavca v času prejemanja nadomestila.
Vlogi delodajalec priloži kopijo odločbe o odreditvi karantene ministra, pristojnega za zdravje, in izjavo, iz katere izhaja, da za delavca ni mogoče organizirati dela na domu.

V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače mora delodajalec delavcem izplačevati neto nadomestila plače in poravnavati prispevke za obvezna socialna zavarovanja.

Opombe Ukrep traja od 1. julija do 30. septembra 2020, pri tem pa lahko Vlada Republike Slovenije s sklepom, rok največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020. Delodajalec mora napotitev izročiti delavcu v pisni obliki.

Delavec ima dolžnost, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem delovnih dni v tekočem mesecu. Delodajalec mora o tem predhodno obvestiti Zavod RS za zaposlovanje.

Delodajalec se kaznuje z globo če:
– ne omogoči administrativnega in finančnega nadzora,
– izplača nadomestila plače v nasprotju z zakonom,
– v času prejemanja delnega povračila nadomestil plače delavcem odredi nadurno delo,
– ne obvesti Zavoda RS za zaposlovanje v primeru, da delavca pozove, da se vrne na delo,
– odpusti delavca v času prejemanja nadomestila.

Upravičenost do povračila nadomestil plače zaradi odrejene karantene traja od začetka veljavnosti zakona, 11. julija 2020 do najdlje 30. septembra 2020.

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena, mora najpozneje v treh delovnih dneh od odreditve karantene obvestiti delodajalca, da mu je bila odrejena karantena in o razlogih, iz katerih mu je bila karantena odrejena. Delavec, ki mu je bila odrejena karantena, mora najpozneje v treh delovnih dneh od prejema odločbe o odreditvi karantene le-to posredovati delodajalcu.

Delodajalec se kaznuje z globo če:
– izplača nadomestila plače v nasprotju z zakonom,
– ne omogoči administrativnega in finančnega nadzora Zavoda RS za zaposlovanje.

Povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa
Pravna podlaga PKP-3*** PKP-3*** in PKP4*
Veljavnost Ukrep veljaven do 30. 6. 2020 Ukrep veljaven do 31. 12. 2020
Razlogi Začasna nezmožnost zagotavljanja dela zaradi epidemije virusa COVID-19. Začasna nezmožnost zagotavljanja dela zaradi epidemije virusa COVID-19.
Upravičenci Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:
– neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS oz. proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %,
– delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po SKD in ima več kot deset zaposlenih na dan 13. 3. 2020,
– tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.
Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen: – neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS oz. proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 50 %.
Pogoji in dokazila Prihodki: ocena, da so prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Kot prihodki se štejejo čisti prihodki iz prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju ter nadomestila za starševsko varstvo.

Do ukrepa so upravičeni tudi tisti delodajalci, ki ne izpolnjujejo pogoja padca prihodkov, če imajo status humanitarne organizacije ali status invalidske organizacije na podlagi ustreznih zakonov.

Delodajalec mora imeti na dan vložitve vloge, poravnane vse obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, ki jih pobira davčni organ in zoper njega ne sme biti uveden postopek stečaja.

Pravico do subvencije lahko uveljavlja delodajalec, ki:
– je pravna ali fizična oseba in ki je bil v Poslovni register Slovenije vpisan pred 13. 3. 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas in
– po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela.
Višina povračila oz. ukrepa Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače znaša 80 % nadomestila plače in je omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, to je 892,50 eura. V 80 % nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija,
je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja.Delavec ima v času začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove iz 7. odstavka 137. člena Zakona o delovnih razmerjih, vendar ne manj kot minimalna plača (940,58 eura).
Subvencija za ohranitev zaposlitve znaša:
– 448 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 20 do vključno 24 ur tedensko,
– 336 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 25 do vključno 29 ur tedensko,
– 224 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 30 do vključno 34 ur tedensko,
– 112 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu 35 ur tedensko.Subvencija se sorazmerno zmanjša za čas odsotnosti z dela.
Način uveljavljanja Vložitev elektronske vloge pri Zavodu RS za zaposlovanje, v 8 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje, vendar najpozneje do 30. junija 2020. Vložitev elektronske vloge pri Zavodu RS za zaposlovanje, v 15 dneh po odreditvi skrajšanega delovnega časa, in sicer najkasneje do 10. decembra 2020. Za posameznega delavca, v 3 delovnih dneh od odreditve.
Rok za odločitev 15 dni s sklepom. 15 dni s sklepom. Na podlagi sklepa se sklene pogodba o subvencioniranju.
Obveznosti delodajalca Delodajalec:
– mora izplačevati nadomestila plače,
– ne sme odrejati nadurnega dela,
– obvestiti Zavod o vrnitvi delavca na delo,
– ne sme odpustiti delavca v času prejemanja nadomestila.
Pred sprejetjem odločitve o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom se mora delodajalec o obsegu dela s skrajšanim delovnim časom, številu zaposlenih, ki jim bo takšno delo odrejeno, in trajanju odreditve posvetovati s sindikati pri delodajalcu, če sindikata pri delodajalcu ni, pa s svetom delavcev in pridobiti pisno mnenje sindikata oziroma sveta delavcev. Če pri delodajalcu ni sindikata niti sveta delavcev, mora delodajalec pred sprejetjem odločitve obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način.

Delodajalec mora:
– redno izplačevati plačo in nadomestilo plače in
– voditi evidenco opravljenih ur dela.

Delodajalec ne sme:
– v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 13. marcem 2020 in delodajalec za te delavce ni uveljavil subvencije (kršitev prepovedi odpuščanja)
in
– v tem obdobju odrejati nadurnega dela, neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom.

Opombe Napotitev na začasno čakanje, lahko traja največ do 30. junija 2020 in jo mora delodajalec delavcu izročiti v pisni obliki.

Delavec ima dolžnost, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem delovnih dni v tekočem mesecu. Delodajalec mora o tem predhodno obvestiti Zavod RS za zaposlovanje.

Delodajalec se kaznuje z globo, če:
– ne omogoči administrativnega in finančnega nadzora,
– izplača nadomestila plače v nasprotju z zakonom,
– v času prejemanja delnega povračila nadomestil plače delavcem odredi nadurno delo,
– ne obvesti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v primeru, da delavca pozove, da se vrne na delo.

Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom je mogoča od 1. junija do 31. decembra 2020, na podlagi pisne odredbe, ki jo mora delodajalec poslati tudi Zavodu RS za zaposlovanje, in sicer v 8 dneh.

Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom ni možna delavcu v času teka odpovednega roka.

Delavec, ki mu je začasno odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, ohrani vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot da bi delal polni delovni čas, razen tistih, ki so drugače urejene (odmor med delovnim časom v sorazmerju s časom prebitim na delu in nadomestilo plače za čas čakanja na delo, v višini 80 % osnove iz 7. odstavka 137. člena Zakona o delovnih razmerjih).

Delavca, ki je upravičen do dela s krajšim delovnim časom in prejema delno nadomestilo na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali je upravičen do dela s krajšim delovnim časom na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu, delodajalec ne sme napotiti na delo s skrajšanim delovnim časom.

Seznam prejemnikov subvencije se šteje za informacijo javnega značaja.

Delodajalec bo moral v primeru, če bo v letu 2020 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, vrniti prejeta sredstva, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

Delodajalec mora obvestiti Zavod RS za zaposlovanje, če začne delavec začne opravljati delo s polnim delovnim časom.

Delodajalec se kaznuje z globo če:
– odredi skrajšani delovni čas tekom odpovednega roka;
– krši obveznost posvetovanja pred odreditvijo dela s skrajšanim delovnim časom ali v primeru spremembe;
– krši obveznost posvetovanja pisne odredbe Zavodu RS za zaposlovanje;
– krši obveznost izročitve odredbe delavcu;
– krši obveznost vodenja evidence o izrabi delovnega časa;
– krši obveznost predhodnega obvestila Zavodu RS za zaposlovanje, če delodajalec delavca pozove, da opravlja delo s polnim delovnim časom;
– krši prepoved odpuščanja,
– odredi nadurno delo, neenakomerno razporedi ali začasno prerazporedi delovni čas, če to delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom.

Podaljšan rok za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil do 31.5.2020 Sprememba akontacije DDPO Oprostitev plačila akontacije DDPO Odlog plačila/obročno plačilo davkov za največ 24 mesecev Zadržanje davčnih izvršb
Ukrepi veljavni do 31. 5. 2020
Pravna podlaga Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) Novi Proti-Korona Zakon* – velja od 11.4.2020 dalje  Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) Novi Proti-Korona Zakon* –  velja od 11.4.2020 dalje  
Razlogi / Utemeljeno pričakovanje, da bo davčna osnova v tekočem davčnem obdobju nižja od davčne osnove v preteklem davčnem obdobju. / Izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov, zaradi epidemije virusa COVID-19. /
Pogoji in dokazila / 1. Ocena davčne osnove za tekoče leto.
2. Podatki, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.Vlogi ni potrebno prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge (npr. od januarja do marca 2020), še vedno pa je potrebno dokazovanje, da bo davčna osnova nižja zaradi izrednega stanja, zaradi epidemije in za te navedbe predložiti ustrezna dokazila.
/ 1. Podatki o davčni obveznosti oziroma davkih, za katere se zahteva odlog ali obročno plačilo davka.
2. Dokazila, ki potrjujejo izgubo sposobnosti pridobivanja prihodkov.
/
Način uveljavljanja Kasnejša predložitev davčnega obračuna. Vloga za spremembo akontacije je potrebno vložiti najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije davka. Obroki akontacije se ne plačajo – ni potrebna nobena vloga. Vlogo za odlog plačila oziroma obročno plačevanje davka se vloži preko elektronskega sistema eDavki ali po pošti oziroma preko elektronske pošte pristojnemu finančnemu organu. Avtomatično.
Rok za odločitev / 15 dni od prejema vloge. / 8 dni od prejema vloge. /
Opombe Priporočljivo je, da se v vlogi navede čim več relevantnih podatkov in priloži čim več ustreznih dokazil, saj je tako več možnosti, da bo vlogi ugodeno. Ukrep velja za obroke akontacije, ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitvi tega zakona do 31.5.2020 (po pojasnilih je to aprilska akontacija, ki jo je potrebno plačatido 10.5. in majska akontacija, ki jo je potrebno plačati do 10.6.).

Ukrep se ne izključuje s spremembo akontacije DDPO.

Pozor! Odlog in obročno plačilo sta možna za poračun DDPO, DDV, akontacije davkov (npr. akontacija dohodnine pri izplačilu plač) in davčni odtegljaj ter druge davščine (npr. trošarine, NUSZ). Ne velja pa ta možnost za prispevke za socialno varnost.

Priporočljivo je, da se v vlogi navede čim več relevantnih podatkov in priloži čim več ustreznih dokazil, saj je tako več možnosti, da bo vlogi ugodeno.

Z dnem uveljavitve tega zakona se zadrži izvrševanje vseh sklepov o davčni izvršbi.
Podaljšan rok za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil do 31.5.2020 Sprememba predhodne akontacije dohodnine Oprostitev plačila predhodne akontacije dohodnine Odlog plačila/obročno plačilo davkov za največ 24 mesecev Odlog prispevkov za socialno varnost samozaposlenih Oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost ** Oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka ** Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka Nezmožnost za delo zaradi bolezni ali poškodbe Zadržanje davčnih izvršb Določitev nove zavarovalne osnove za samozaposlene, družbenike in kmete
Ukrepi veljavni do 31. 5. 2020
Pravna podlaga Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) Novi Proti-Korona Zakon* –  velja od 11.4.2020 dalje  Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) Novi Proti-Korona Zakon* –  velja od 11.4.2020 dalje  PKP-2** Novi Proti-Korona Zakon*–  velja od 11.4.2020 dalje  PKP-2**  Novi Proti-Korona Zakon* –  velja od 11.4.2020 dalje  Novi Proti-Korona Zakon* –  velja od 11.4.2020 dalje  Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP)
Razlogi / Utemeljeno pričakovanje, da bo davčna osnova v tekočem davčnem obdobju nižja od davčne osnove v preteklem davčnem obdobju. / Izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19. / Nezmožnost opravljanja dejavnosti zaradi COVID-19 ali opravljanje dejavnosti v bistveno zmanjšanem obsegu. Nezmožnost opravljanja dejavnosti zaradi COVID-19 ali opravljanje dejavnosti v bistveno zmanjšanem obsegu. Nezmožnost opravljanja dejavnosti zaradi COVID-19 ali opravljanje dejavnosti v bistveno zmanjšanem obsegu. Nezmožnost opravljanja dejavnosti zaradi COVID-19 ali opravljanje dejavnosti v bistveno zmanjšanem obsegu. Pravica do nadomestila med začasno nezmožnostjo za delo na podlagi ZZVZZ. / /
Pogoji in dokazila / 1. Ocena davčne osnove za tekoče leto.
2. Podatki, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.Vlogi ni potrebno prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge (npr. od januarja do marca 2020), še vedno pa je potrebno dokazovanje, da bo davčna osnova nižja zaradi izrednega stanja zaradi epidemije in za te navedbe predložiti ustrezna dokazila.
/ 1. Podatki o davčni obveznosti oziroma davkih, za katere se zahteva odlog ali obročno plačilo davka.
2. Dokazila, ki potrjujejo izgubo sposobnosti pridobivanja prihodkov.
Do odloga prispevkov so upravičeni samozaposleni (ne glede na pravno organizacijsko obliko izvajanja dejavnosti), ki nimajo drugih zaposlenih in ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi.

Samozaposleni na dan 28. 2. 2020 ne smejo imeti neplačanih zapadlih obveznosti v višini 50 EUR ali več oziroma morajo te obveznosti z dne 28. 2. 2020, višje od 50 eurov, poravnati najkasneje do 6. 4. 2020.

Do odloga prispevkov so upravičeni tudi kmetje, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi in imajo na dan vložitve vloge poravnane vse svoje zapadle davčne obveznosti.

Ukrep velja za samozaposlene osebe, kmete in družbenike, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi podlagi, ter verske uslužbence registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti.

Upravičenci na dan vložitve predložitve izjave ne smejo imeti neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

Upravičenci morajo najkasneje do konca meseca, za katerega želi uveljavljati oprostitev (razen za mesec marec, za katerega lahko vložijo do konca aprila), preko sistema eDavki predložiti izjavo, da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:
– vsaj 25% zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali
– vsaj 50% zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Upravičenec za mesece, za katere je uveljavljal oprostitev prispevkov ne sme predložiti obračuna prispevkov za socialno varnost z višjo zavarovalno osnovo od najvišje (3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec).

Ukrep velja za samozaposlene osebe, kmete, poslovodne osebeter verske uslužbence registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Do pomoči so upravičeni, če so njihovi prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Upravičenci na dan vložitve predložitve izjave ne smejo imeti neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

Upravičenec za mesece, za katere je uveljavljal oprostitev prispevkov ne sme predložiti obračuna prispevkov za socialno varnost z višjo zavarovalno osnovo od najvišje (3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec).

Ukrep velja za samozaposlene osebe, kmete in družbenike, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi podlagi, ter verske uslužbence registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti.

Upravičenec na dan uveljavitve novega zakona ne sme imeti neplačanih zapadlih davčnih obveznosti.

Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora upravičenec iz prejšnjega člena preko sistema eDavki predložiti izjavo, s katero izjavlja, da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:
– vsaj 25% zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali
– vsaj 50% zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Izjavo mora upravičenec vložiti do 31.5. (za mesec marec in/ali april in/ali maj).

Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 50% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

Ukrep velja za samozaposlene osebe, kmete, poslovodne osebe ter verske uslužbence registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Upravičenec na dan vložitve vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora upravičenec preko sistema eDavki predložiti izjavo, s katero izjavlja, da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

Do pomoči so upravičeni, če so njihovi prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Kot prihodki se štejejo prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju ter nadomestila za starševsko varstvo.

Izjavo mora upravičenec vložiti do 31.5. (za mesec marec in/ali april in/ali maj) oz. do 30. 6. (če bo ukrep veljal tudi za junij in sicer za izplačilo temeljnega dohodka za mesec junij).

Začasna nezmožnost za delo na podlagi ZZVZZ. / /
Način uveljavljanja Kasnejša predložitev davčnega obračuna. Vloga za spremembo akontacije je potrebno vložiti najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije davka. Obroki akontacije se ne plačajo – ni potrebna nobena vloga. Vlogo za odlog plačila oziroma obročno plačevanje davka se vloži preko elektronskega sistema eDavki ali po pošti oziroma preko elektronske pošte pristojnemu finančnemu organu. Avtomatično. Predložitev izjave preko sistema eDavki (glej zgoraj). Ni predvidene spremembe. Predložitev izjave preko sistema eDavki (glej zgoraj). Ni predvidene spremembe. Zahtevek pri ZZZS v elektronski obliki, najpozneje do 30. septembra 2020. Avtomatično. Avtomatično
Rok za odločitev / 15 dni od prejema vloge. / 8 dni od prejema vloge. / / / / / 30 dneh po vložitvi zahteve. / /
Opombe Priporočljivo je, da se v vlogi navede čim več relevantnih podatkov in priloži čim več ustreznih dokazil, saj je tako več možnosti, da bo vlogi ugodeno. Ukrep velja za obroke akontacije, ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitvi tega zakona do 31.5.2020 (po pojasnilih je to aprilska akontacija, ki jo je potrebno plačatido 10.5. in majska akontacija, ki jo je potrebno plačati do 10.6.).

Ukrep se ne izključuje s spremembo akontacije dohodnine od dohdka iz dejavnosti.

Pozor! Odlog in obročno plačilo je možna za poračun DDPO, DDV, akontacije davkov (npr. akontacija dohodnino pri izplačilu plač), davčni odtegljaj ter druge davščine (npr. trošarine, NUSZ). Ne velja pa ta možnost za prispevke za socialno varnost.

Priporočljivo je, da se v vlogi navede čim več relevantnih podatkov in priloži čim več ustreznih dokazil, saj je tako več možnosti, da bo vlogi ugodeno.

Odlog plačila velja za prispevke, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020.

Neporavnane prispevke mora upravičenec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Plačilo je možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31. 3. 2022, na zneske odloženih prispevkov ne tečejo zamudne obresti.

Oprostitev plačila prispevkov v celoti velja za mesec april in maj 2020. Predlog zakona v 3. odstavku 38. člena sicer govori tudi o mesecu marcu (predložitev izjave za mesec marec).

Upravičenec do oprostitve plačila prispevkov prispevke v obračunu prispevkov samo obračuna.

Če se naknadno ugotovi, da predložena izjava upravičenca vsebuje neresnične podatke, so prejemniki dolžni vrniti oproščene prispevke za socialno varnost, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

Upravičenci bodo morali v primeru, če bo v letu 2020 prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020 vrniti prejeta sredstva, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

Ukrep se ne izključuje z ukrepom odloga plačila prispevkov, vendar se z njim vseeno prekriva.

Ukrep oprostitve prispevkov bodo lahko uveljavljali tudi tisti upravičenci, ki niso zavarovani za polni zavarovalni čas (npr. zaradi starševstva, delne zaposlitve, delne upokojitve).

Oprostitev plačila prispevkov v celoti velja od uveljavitve ukrepov naprej (13. 3. 2020) in ob predložitvi izjave preko e Davkov. Če so upravičenci zamudili rok, lahko vložijo izjavo še v 8 dneh od uveljavitve zakona.

Če se naknadno ugotovi, da predložena izjava upravičenca vsebuje neresnične podatke, so upravičenci dolžni vrniti oproščene prispevke za socialno varnost.

Prepoved izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020.

Upravičenci so upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 EUR za mesec marec in po 700 EUR vsakič za meseca april in maj 2020, če so opravljali dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve zakona. Izplačilo s strani FURS enkratno ali za vsak mesec posebej.

Upravičenci bodo morali v primeru, če bo v letu 2020 prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020 vrniti prejeta sredstva, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

Če upravičenci za posamezni mesec niso vključeni v zavarovanje za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas (npr. zaradi starševstva, delne zaposlitve, delne upokojitve), so upravičeni do sorazmernega dela izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah. Delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah se za posamezni mesec določi upoštevaje povprečno dnevno število ur vključitve v zavarovanje v posameznem mesecu.

Mesečni temeljni dohodek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Prepoved izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020.

Višina izplačila enako kot do sedaj, razen za primer delne vključitve v zavarovanje.

Nadomestilo se krije od uveljavitve zakona do prenehanja razlogov za začasno zadržanost z dela s pravico do nadomestila oziroma do prenehanja veljavnosti zakona (tega ukrepa), vendar ne dlje kot do 31. maja 2020. Z dnem uveljavitve tega zakona se zadrži izvrševanje vseh sklepov o davčni izvršbi. Nove zavarovalne osnove se bodo določile na podlagi zadnjega dačvnega obračuna za mesec po mesecu, v katerem bo obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij.
Odlog plačila/obročno plačilo akontacije dohodnine za največ 24 mesecev Povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo oz. razloga višje sile in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost ** Povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo oz. razloga višje sile in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost Oprostitev plačila prispevkov PIZ za zaposlene, ki delajo + izplačilo kriznega dodatka ** Oprostitev plačila prispevkov PIZ za zaposlene, ki delajo + izplačilo kriznega dodatka Odsotnost z dela zaradi bolezni ali poškodbe Zadržanje davčnih izvršb
Ukrepi veljavni do 31. 5. 2020
Pravna podlaga Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) Novi Proti-Korona Zakon* –  velja od 11.4.2020 dalje PKP-2** Novi Proti-Korona Zakon* –  velja od 11.4.2020 dalje  PKP-2** Novi Proti-Korona Zakon* –  velja od 11.4.2020 dalje  Novi Proti-Korona Zakon*–  velja od 11.4.2020 dalje 
Razlogi Izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19. Začasna nezmožnost zagotavljanja dela zaradi epidemije virusa COVID-19 oz. nezmožnost opravljanja dela zaradi višje sile (zaprtje vrtcev, šol, prekinitev javnega prevoza). Začasna nezmožnost zagotavljanja dela zaradi epidemije virusa COVID-19 oz. nezmožnost opravljanja dela zaradi višje sile (zaprtje vrtcev, šol, prekinitev javnega prevoza. Oprostitev plačila PIZ za delavce, ki delajo + izplačilo kriznega dodatka. Oprostitev plačila prispevkov PIZ za delavce, ki delajo + izplačilo kriznega dodatka. Pravica do nadomestila med začasno zadržanostjo z dela. /
Upravičenci Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen: – neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna RS in občinskih proračunov, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %;
– delodajalci, ki opravljajo finančno in zavarovalniško dejavnost (SKD: K)
Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen: – neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna RS in občinskih proračunov, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %;
– delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost (SKD: K) in imajo več kot 10 zaposlenih oseb (na dan 13. 3. 2020);
– tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.
Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen: – neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna RS in občinskih proračunov;
– delodajalci, ki opravljajo finančno in zavarovalniško dejavnost (SKD: K)
Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:
– neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna RS in občinskih proračunov, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %;
– delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost (SKD: K) in imajo več kot 10 zaposlenih oseb (na dan 13. 3. 2020);
– tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.
Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:  neposrednih ali posredih proračunskih uporabniki /
Pogoji in dokazila 1. Podatki o davčni obveznosti oziroma davkih, za katere se zahteva odlog ali obročno plačilo davka.
2. Dokazila, ki potrjujejo izgubo sposobnosti pridobivanja prihodkov.
Čakanje na delo:

1. Prihodki in rast: ocena, da so prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot za 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje 2019. Če delodajalci niso poslovali celotno leto 2019, so do pomoči upravičeni delodajalci, ki so utrpeli:
– vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali
– vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju.

2. Dokazila o napotitvi delavcev na čakanje na delo;

3. Izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo, da delavci ne morejo opravljati dela zaradi poslovnega razloga.

Višja sila:

1. Prihodki in rast: ocena, da so prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot za 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje 2019. Če delodajalci niso poslovali celotno leto 2019, so do pomoči upravičeni delodajalci, ki so utrpeli:
– vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali
– vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju.

2. Izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo, da delavci ne opravljajo dela zaradi višje sile, ki je posledica varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej.

+ v obeh primerih delodajalec ne sme biti davčni dolžnik (ne sme imeti zapadlih neporavnanih davčnih obveznosti) in zoper delodajalca ni bil uveden postopek stečaja.

Za primer čakanja na delo in višje sile, se spremeni pogoj vezan na »prihodke in rast«, pod točko 1. Ne primerja se več polletij 2019/2020, ampak se postavi nov pogoj, tudi za tiste, ki v letu 2019 niso poslovali. Ostali pogoji (točki 2 in 3) kot do sedaj.

1. Prihodki in rast: ocena, da so prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Kot prihodki se štejejo čisti prihodki iz prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju ter nadomestila za starševsko varstvo.

Do ukrepa so upravičeni tudi tisti delodajalci, ki ne izpolnjujejo pogoja iz točke 1 (Prihodki in rast), če imajo status humanitarne organizacije ali status invalidske organizacije na podlagi ustreznih zakonov.

Delna oprostitev prispevkov in izplačilo kriznega dodatka velja za delavce, ki delajo in so zavarovani na podlagi 14. člena ZPIZ-2, razen za delavce, ki delajo pri tujem delodajalcu in za njih velja ZDR-1. Delna oprostitev prispevkov in izplačilo kriznega dodatka velja za delavce, ki delajo in so zavarovani na podlagi 14. člena ZPIZ-2, razen za delavce, ki delajo pri tujem delodajalcu in za njih velja ZDR-1, in sicer od plač oziroma tistih nadomestil plač, ki bremenijo delodajalca (npr. letni dopust). / /
Višina povračila oz. ukrepa V višini 100 % izplačanega nadomestila + oprostitev plačila vseh prispevkov za socialno varnost delavca (22,10 %) in delodajalca (16,10 %), od 13. marca oz. začetka čakanja na delo/nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile, najdlje do 31. maja. Ni predvidene spremembe. Oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) za delavca (15,5 %) in delodajalca (8,85 %) za mesec april in maj + izplačilo kriznega dodatka v višini 200 EUR neto. Sprememni se čas trajanja ukrepa, in sicer od 13. marca naprej (za čas trajanja ukrepov). Nadomestilo med začasno zadržanostjo z dela v celoti krije ZZZS, od prvega dne upravičene odsotnosti.
Način uveljavljanja Vlogo za odlog plačila oziroma obročno plačevanje davka se vloži preko elektronskega sistema eDavki ali po pošti oziroma preko elektronske pošte pristojnemu finančnemu organu. Vloga se vloži elektronsko pri Zavodu RS za zaposlovanje v 8 dneh od napotitve na čakanje na delo ali višje sile oz. v roku 8 dni od uveljavitve zakona, vendar ne kasneje kot 31. maja 2020. Ni predvidene spremembe. Avtomatično (ustrezno označiti na obrazcu REK-1). Ni predvidene spremembe. Zahtevek pri ZZZS v elektronski obliki, najpozneje do 30. septembra 2020. Avtomatično.
Rok za odločitev 8 dni od prejema vloge. 8 dni od prejema vloge. Ni predvidene spremembe. / / 60 dneh po vložitvi zahteve za povračilo. /
Obveznosti delodajalca / 1.Izplačevanje nadomestil.

2. Prepoved odrejanja nadurnega dela.

3. Prepoved delitve dobička, nagrad poslovodstvu in izplačila poslovne uspešnosti od uveljavitve zakona v letu 2020.

Spremeni se prepoved iz točke 3. Ostali pogoji kot do sedaj.

Čakanje na delo:
3. Prepoved izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020

Višja sila:
3. Omejitev ne velja več.

Prepoved delitve dobička, nagrad poslovodstvu in izplačila poslovne uspešnosti od uveljavitve zakona v letu 2020, če delodajalec uveljavlja delno oprostitev plačila prispevkov (oprostitev PIZ). Prepoved delitve dobička, nagrad poslovodstvu in izplačila poslovne uspešnosti v letu 2020, ne velja več. / /
Opombe Pozor! Odlog in obročno plačilo sta možna za poračun DDPO, DDV, akontacije davkov (npr. akontacija dohodnine pri izplačilu plač) in davčni odtegljaj. Ne velja pa ta možnost za prispevke za socialno varnost.

Priporočljivo je, da se v vlogi navede čim več relevantnih podatkov in priloži čim več ustreznih dokazil, saj je tako več možnosti, da bo vlogi ugodeno.

Nadomestilo plače v primeru višje sile, se poviša iz 50% na 80 % osnove (oz. skladno s kolektivno pogodbo). Povračilo s strani države bo v višini izplačanega nadomestila, ki ne presega višine povprečne plače za leto 2019, preračunane na mesec, zmanjšanega za prispevke delavca. Povračilo nadomestila delodajalcu bo mesečno, do 10. v mesecu, ki sledi mesecu izplačila. Višina nadomestila za čas čakanja na delo in višjo silo velja v višini 80 % in najmanj v višini minimalne plače, neglede na to ali delodajalec koristi ukrepe na podlagi zakona.

Oprostitev plačila prispevkov za poklicno zavarovanje.

Delavec ima v času začasnega čakanja na delo po tem zakonu pravico, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem dni v tekočem mesecu.

Delodajalci, ki so že vložili vlogo na podlagi veljavnega PKP-1, bodo kljub spremembi pogoja »Prihodki in rast«, še vedno upravičeni do ukrepa.

Vložitev vloge, najkasneje v 8 dneh od uveljavitve zakona.

Oprostitev plačila prispevkov za poklicno zavarovanje.

Delavec ima v času začasnega čakanja na delo po tem zakonu pravico, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem dni v tekočem mesecu.

Krizni dodatek se izplača, če delavčeva zadnja izplačana mesečna plača, ni presegla trikratnika minimalne plače.
Krizni dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.
Možnost izplačila sorazmernega dela kriznega dodatka v primeru krajšega delovnega časa (razen za primer krajšega delovnega časa v posebnih primerih, npr. starševstvo in invalidnost) in drugih odsotnosti z dela.

Oprostitev plačila prispevkov za poklicno zavarovanje.

Invalidska podjetja in zaposlitveni centri pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, uveljavljajo pravico do povračila mesečnega kriznega dodatka za vsakega zaposlenega invalida, ki dela, z vlogo, ki jo na spletni strani objavi sklad (vložitev vloge do vključno 20. v mesecu za pretekli mesec).

Delodajalec se kaznuje z globo, če ne izplača kriznega dodatka.

Ostalo kot do sedaj.

Nadomestilo se krije od uveljavitve zakona do prenehanja razlogov za začasno zadržanost z dela s pravico do nadomestila oziroma do prenehanja veljavnosti zakona (tega ukrepa), vendar ne dlje kot do 31. maja 2020. Z dnem uveljavitve tega zakona se zadrži izvrševanje vseh sklepov o davčni izvršbi.
Možnosti delodajalca Nadomestilo plače
Ukrepi veljavni do 31. 5. 2020
Pravna podlaga Novi Proti-Korona Zakon* –  velja od 11.4.2020 dalje  Novi Proti-Korona Zakon* –  velja od 11.4.2020 dalje 
Upravičenci Javni sektor. Javni sektor.
Zakonske možnosti 1. Začasna premestitev na drugo delovno mesto brez soglasja javnega uslužbenca pri istem delodajalcu oziroma na enako ali drugo delovno mesto pri drugem delodajalcu.

2. Odreditev nadurnega dela preko zakonske omejitve v primeru nujnih primerov – največ 20 ur na teden oziroma 80 ur na mesec.

3. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas brez objave delovnega mesta, najdlje do septembra 2020.

4. Dodatek za posebne nevarnosti in tveganja.

1. Čakanje na delo doma.

2. Višja sila

Opombe Višina nadomestila, ki je določena za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga.

* opomba: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

**  PKP2: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – novela zakona velja od 1. 5. 2020.

*** PKP3: Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)

* PKP4: Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19

Razlaga pojmov:
odlog plačila – rok za plačilo se zamakne na kasnejši rok, obveznost za plačilo še vedno obstaja
oprostitev plačila – ni več obveznosti plačila

ℹ️ Želite prejemati koristne informacije in nasvete s področja računovodstva, davkov in kadrov? Prijavite se na naša e-obvestila