Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
22. novembra, 2016

Prema Mišljenju Ministarstva rada, službeni put duži od 30 dana u kontinuitetu ili duži od 90 dana sa prekidima u toku kalendarske godine se ne smatra upućivanjem na rad u inostranstvo

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je pod brojem: 011-00-645/2016-02 dana 3.10.2016. godine, u vezi sa primenom Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 91/15), dalo sledeće mišljenje: “Odredbom člana 1. Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, broj 91/15) predviđeno je da se tim zakonom uređuju prava zaposlenih koji se upućuju na privremeni rad u inostranstvo, uslovi, postupak i obaveze poslodavca u vezi sa upućivanjem zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, saradnja organa i organizacija koji obavljaju poslove državne uprave u vezi sa zaštitom prava zaposlenih na privremenom radu u inostranstvu i nadzor nad primenom zakona.

Odredbom člana 3. Zakona propisano je da se ovaj zakon primenjuje na poslodavce koji upućuju zaposlene na privremeni rad u inostranstvo radi:

rada u okviru izvođenja investicionih i drugih radova i pružanja usluga, na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji, odnosno drugog odgovarajućeg osnova;
rada ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja za potrebe poslodavca u poslovnim jedinicama poslodavca u inostranstvu, na osnovu akta o upućivanju ili drugog odgovarajućeg osnova;
rada ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja za potrebe poslodavca u okviru međukompanijskog kretanja po osnovu pozivnog pisma, politike međukompanijskog kretanja ili drugog odgovarajućeg osnova.
Odredbom člana 4. stav 2. Zakona propisano je da se odredbe ovog zakona ne primenjuju u slučaju upućivanja zaposlenog na službeni put u inostranstvo u skladu sa zakonom, pod uslovom da period boravka u inostranstvu ne prelazi 30 dana u kontinuitetu – odnosno 90 dana ukupno sa prekidima u toku kalendarske godine.

Prema tome, veliki broj kraćih službenih putovanja zaposlenih u inostranstvo koja po svojoj suštini ne predstavljaju upućivanje kako je ono definisano u članu 3. Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, ne smatra se upućivanjem u smislu ovog zakona. U tom slučaju poslodavci nemaju obaveze predviđene ovim Zakonom pa ni obavezu da ministarstvu nadležnom za rad dostavljaju Obaveštenje o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo ako zaposleni putuju u inostranstvo po osnovu koji nije predviđen članom 3. navedenog zakona bez obzira na dužinu boravka zaposlenog u inostranstvu.

Pored toga, ne primenjuju se odredbe ovog Zakona ni u slučaju više kraćih putovanja zaposlenih na službeni put u inostranstvo po nekom od osnova predviđenih u članu 3. ovog Zakona, pod uslovom da period upućivanja ne prelazi 30 dana u kontinuitetu, odnosno 90 dana ukupno sa prekidima u toku kalendarske godine.