25. julija, 2023

Po novem obvezni večstranski pobot najmanj enkrat mesečno

Na podlagi Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih izdana so bila izdana Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota. Skladno s Pravili je AJPES do sedaj zagotavljal mesečno izvajanje obveznega pobota.

Ta Pravila se sedaj spreminjajo tako, da bo AJPES po novem AJPES obvezni večstranski pobot zagotavljal najmanj enkrat mesečno, skladno z urnikom, ki ga objavi na svoji spletni strani.

Kaj pomeni obveznosti prijave denarne obveznosti v večstranski pobot?

Skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih mora po nastanku zamude dolžnik denarno obveznost, s plačilom katere je v zamudi, elektronsko prijaviti v prvi krog obveznega večstranskega pobota pri upravljavcu, ki sledi mesecu nastanka zamude. Prijava se šteje za opravljeno, če je sprejeta v sistem v trenutku, ko upravljavec zapre vnos za posamezni krog pobota.

Dolžnik ni dolžan v obvezni večstranski pobot prijaviti denarne obveznosti, če v trenutku, v katerem se prijava obveznosti v obvezni večstranski pobot šteje za opravljeno, ni upnik dospele denarne obveznosti, ki jo mora dolžnik v skladu s tem zakonom prijaviti v obvezni večstranski pobot.

Dolžnik prav tako ni dolžan v obvezni večstranski pobot prijaviti denarne obveznosti:

  • katere plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil, razen denarnih obveznosti, ki izvirajo iz menic, za katere se v 32. členu zakona zahteva prijava v večstranski pobot;
  • ki ni višja od 250 eurov;
  • ki jo dolguje gospodarski družbi, s katero se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, šteje za povezano družbo;
  • ki jo je upnik prenesel na osebo, ki odkup terjatev opravlja v okviru ali v povezavi s svojo glavno dejavnostjo;
  • ki bo v skladu s pisnim dogovorom med upnikom in dolžnikom prenehala v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude;
  • ki bo prenehala v skladu z vnaprej dogovorjeno verižno kompenzacijo v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude, in je več kot polovica udeležencev verižne kompenzacije najkasneje dan pred dnevom pobota pisno potrdila sodelovanje v tej verižni kompenzaciji;
  • v zvezi s katero poteka spor pri pristojnem sodišču ali v zvezi s katero poteka izvršilni postopek.

Če obveznost iz pete ali šeste alineje prejšnjega odstavka ni prenehala na dogovorjen način, jo je potrebno prijaviti v prvi obvezni večstranski pobot, ki sledi mesecu, v katerem bi morala obveznost prenehati.