15. marca, 2018

Oslobođenje od plaćanja PDV-a i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU te međunarodne organizacije sa sjedištem u drugoj državi članici EU

Plaćanja PDV-a prema članku 48. Zakona o PDV-u oslobođene su isporuke dobara i obavljanje usluga diplomatskim i

konzularnim predstavništvima, posebnim misijama, institucijama i tijelima Europske unije te međunarodnim
organizacijama.
Detaljan postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a i trošarine (u daljnjem tekstu: porez), za isporuke
dobara ili usluga u Republici Hrvatskoj namijenjenih diplomatskim i konzularnim predstavništvima, posebnim
misijama, institucijama i tijelima Europske unije te međunarodnim organizacijama (u daljnjem tekstu: osobe) sa
sjedištem u drugoj državi članici EU propisan je Pravilnikom o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza
za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne
novine broj 81/15 i 1/17).