Odprtje podjetja na Hrvaškem še nikoli tako enostavno
24. marca, 2023

Odprtje podjetja na Hrvaškem še nikoli tako enostavno

Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo na Hrvaškem poteka po ustaljenem postopku in je povezana z določenimi stroški. Da bi vam prihranili dragocen čas, smo v dani brošuri strnili vse potrebne informacije za ustanovitev d.o.o. na Hrvaškem, pri samem postopku pa vam bomo z veseljem priskočili na pomoč. Da boste lahko čim prej pričeli izvajati posle na Hrvaškem vam nudimo tudi administrativno vodenje podjetja, ki je vključeno v paketu StartBis.

1. Postopek ustanovitve d.o.o.

Ustanovitev in vpis se opravita pri pristojnem gospodarskem sodišču. Cena ustanovitve je odvisna predvsem od višine osnovnega kapitala, ki ne sme biti nižji od 20.000,00 HRK; večji kot je osnovni kapital, višja je cena. Kar zadeva število ustanoviteljev, je razlika v ceni približno 50,00 HRK na ustanovitelja. Osnovni vložek, ki se lahko vplača v denarju ali pa prispeva kot stvarni vložek, se položi na račun pri banki, potrdilo o pologu pa se predloži ob vpisu družbe. Račune odprejo in vodijo poslovne banke.

Ustanovitelj, ki je fizična oseba, potrebuje veljavno osebno izkaznico ali potni list, če gre za tujca. Pri pravni osebi so potrebne osebne izkaznice vseh članov uprave družbe oziroma potni listi, če gre za tujce. Če gre za tujo pravno osebo, je potreben tudi izpisek iz sodnega registra za zadevno pravno osebo, ki ga overi in prevede pooblaščen sodni tolmač, pri čemer ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve prijave v sodni register.

Priporočljivo je, da ime podjetja predhodno preverite in rezervirate pri Gospodarskem sodišču v Zagrebu (Amruševa 2/II.). Ime podjetja se mora razlikovati od obstoječih podjetij, vsebuje pa lahko hrvaške ali latinske besede oziroma priimek ustanovitelja.

Družba z omejeno odgovornostjo se ustanovi na podlagi akta o ustanovitvi (če družbo ustanovi le ena oseba) ali družbene pogodbe (kadar je ustanoviteljev več). Z navedeno listino se določijo ime in sedež podjetja, dejavnosti, pravice in obveznosti družbenikov, organi družbe (uprava, nadzorni svet itd.) ter drugi elementi, pomembni za delovanje družbe. Vse listine morajo biti overjene s strani notarja.

Akt o ustanovitvi se sestavi pri notarju, nato pa sledijo vpisi pri:

 • gospodarskem sodišču,
 • hrvaškem uradu za statistiko,
 • davčni upravi,
 • carinski upravi (če dejavnost vključuje mednarodno trgovino),
 • hrvaškem zavodu za pokojninsko zavarovanje,
 • hrvaškem zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Vpis pri gospodarskem sodišču

Vpis v celoti opravi notarska pisarna, ki pridobi tudi vso dokumentacijo, potrebno za vpis. Poleg notarskih stroškov je treba upoštevati tudi stroške sodne takse za vpis družbe, ki so odvisni od števila dejavnosti, ki jih družba prijavi.

Objava v uradnem listu Republike Hrvaške Narodne novine in dnevnem tisku

Po vpisu v sodni register je treba podatke o vpisu objaviti v Narodnih novinah.

Izdelava žiga

Ob naročilu se priloži kopija sklepa o vpisu v gospodarski register. Na žigu mora biti navedeno ime podjetja.

Določitev matične številke

Določi jo Državni zavod za statistiko (Ilica 3, Zagreb) na podlagi Nacionalne klasifikacije dejavnosti v 15 dneh od dneva prejema sklepa o vpisu v gospodarski register. Listina se imenuje Obvestilo o razvrstitvi poslovnega subjekta (Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta).

K vlogi se priloži:

 •  kopija sklepa o vpisu v gospodarski register,
 • obrazec RPS-1 (na voljo v knjigarnah Narodnih novin),
 • kopija odrezka položnice o plačilu takse.

Prijava v sistem zavezancev za davek od dobička in prijava v sistem DDV

Opravi se pri izpostavi Davčne uprave glede na sedež družbe. Predložiti je treba kopijo:

 • vseh sklepov o vpisu pri gospodarskem sodišču,
 • obvestila Državnega zavoda za statistiko o razvrstitvi poslovnega subjekta,
 • podpisnega kartona žiroračuna,
 • pogodbe o najemu poslovnega prostora (če družba v danem trenutku nima najetega ali lastnega poslovnega prostora, bo referent zahteval izjavo o tem),
 • pogodbe o računovodskih storitvah (sklenjene z računovodskim podjetjem) ali izjave, da bo družba opravljala računovodstvo znotraj lastnega računovodskega oddelka,
 • če družba želi vstopiti v sistem DDV in če izpolnjuje pogoje, je treba izpolniti obrazec P-PDV 1.

Določitev carinske številke

Če se želite ukvarjati tudi z mednarodno trgovino, se vloga predloži Carinski upravi, k njej pa je treba priložiti:

 • kopijo sklepa o vpisu v gospodarski register,
 • obvestilo o razvrstitvi poslovnega subjekta,
 • kopijo odrezka položnice o plačilu upravne takse.

Prijava v pokojninsko zavarovanje (PIZ)

Predloži se v 15 dneh od dneva začetka poslovanja. Potrebni so naslednji obrazci:

 • prijava M-11 P o začetku poslovanja zavezanca za plačilo prispevkov (gospodarske družbe) – (NE izpolnjujte ob predložitvi!)

K prijavi je treba priložiti:

 • sklep o vpisu v gospodarski register,
 • obvestilo o razvrstitvi poslovnega subjekta.

Prijava v zdravstveno zavarovanje (ZZ)

Predloži se v 15 dneh od dneva začetka poslovanja. Potrebni so naslednji obrazci (na voljo v knjigarnah Narodnih novin):
 • obrazec 1 – prijava zavezanca za plačilo prispevkov (gospodarske družbe).
Skupaj z obrazcem je treba obvezno predložiti:
 • sklep o vpisu v gospodarski register,
 • obvestilo o razvrstitvi poslovnega subjekta,
 • prijavo pri Hrvaškem zavodu za pokojninsko zavarovanje (kopijo M-11P).

Odločba o izpolnjevanju minimalnih tehničnih pogojev

Gospodarska družba lahko začne opravljati svojo dejavnost šele, ko gospodarskemu sodišču predloži odločbo pristojne županijske službe za gospodarstvo urada državne uprave (glede na sedež družbe), ki potrjuje, da so izpolnjeni vsi pogoji, predpisani za opravljanje zadevne dejavnosti.

2. Administrativno vodenje podjetja na Hrvaškem

Sedež podjetja

V kolikor še nimate poslovnih prostorov, vam ponujamo možnost, da vaše podjetje začasno registrirate na sedežu Unije v Zagrebu, in sicer na naslovu: Radnička cesta 39, 10000 Zagreb. Poslovni prostori ustrezajo vsem zakonkim predpisom.

Administracija

Vso vašo pošto bomo digitalizirali in vam jo dnevno posredovali v elektronski obliki na vaš elektronski naslov. Priprava plačilnih nalogov v elektronski banki ter izdajanje računov so le najpogostejša opravila, poskrbeli pa bomo tudi za vsa ostala, tako da bo vaše podjetje nemoteno delovalo, kot bi imeli redno zaposleno osebje za administracijo.

Telefon

Strokovno osebje bo sprejemalo telefonske klice v naši telefonski centrali ter posredovalo osnovne informacije o vašem podjetju.

Računovodstvo

Prepustite nam vodenje poslovnih knjig in poskrbeli bomo, da bodo te vodene v skladu z zakonodajo. Ob tem vas bomo redno obveščali o poslovanju vašega podjetja in vam svetovali s področja računovodstva in davkov. Obračun plač, vodenje kadrovskih evidenc in ostale kadrovske storitve so prav tako lahko naša skrb in zagotavljamo vam, da bodo v skladu z veljavnimi predpisi in vašimi pričakovanji. Seveda pa bomo poskrbeli tudi za pravočasno in pravilno poročanje državnim institucijam.

Ker naši strokovnjaki poznajo tako zakonodajo Hrvaške kot tudi Slovenije, vam bodo lažje razložili posebnosti, na katere morate biti pri svojem poslovanju še posebno pozorni.

E-računovodstvo

Zagotovite si stalen vpogled v poslovne knjige vašega podjetja tudi iz Slovenije. Preko našega e-računovodstva boste lahko potrjevali verodostojnost prejetih računov in pregledovali vso poslovno dokumentacijo iz našega e-arhiva.

V kolikor bi imeli v zvezi s postopkom ustanovitve d.o.o. na Hrvaškem še dodatna vprašanja vam bomo z veseljem svetovali.