Oddaja vlog za pomoč gospodarstvu Unija Smart Accounting
14. februarja, 2023

Oddaja vlog za pomoč gospodarstvu v 2023 za omilitev posledic energetske krize že predvidoma od 21.2.2023

Zakon ZPGOPEK med drugim omogoča začasno pomoč za subvencioniranje povišanih stroškov energentov v letu 2023. Upravičenci lahko oddajo vloge v spletno aplikacijo SPIRIT Slovenija od 21. do 28. februarja 2023. Na spletni strani SPIRIT so objavljeni tudi že napotki za pripravo vloge.

Vloga se bo oddala preko spletne aplikacije Javne agencije. Ukrep predvideva pet vrst pomoči, ki bodo upravičencem omogočale sofinanciranje stroškov za energente. Višina subvencije in odstotek sofinanciranja se razlikujeta med vrstami pomoči, skupno pa je na voljo 650 milijonov evrov.

Subvencijo stroške nakupa električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare bodo lahko prejele gospodarske družbe in samostojni podjetniki, gospodarsko interesna združenja, zadruge, gospodarske zbornice, sindikati, zasebna društva in zasebni zavodi, ki so bili registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021. Pri tem pa morajo izpolnjevati tudi pogoje kandidiranja.

Upravičenci, ki so v prvi polovici leta 2023 že regulirali ceno električne energije v skladu z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ne morejo uveljavljati pomoči za gospodarstvo za to obdobje. Če želijo pridobiti pomoč za drugo polovico leta 2023, morajo te upravičenci že v februarju oddati vlogo v skladu z ZPGOPEK.

Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči za gospodarstvo je od 1. januarja 2023 do vključno 31. decembra 2023.

Pogoji za upravičenost do pomoči vključujejo povečanje cene energenta v letu 2023 za najmanj 1,5-kratnik v primerjavi s povprečno ceno v letu 2021. Za upravičence je tudi določena spodnja meja skupne višine pomoči, ki mora presegati 600 evrov.

Višina subvencije znaša med 40 in 80 odstotki upravičenih stroškov in je odvisna od vrste pomoči:

  • enostavna pomoč za gospodarstvo znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 2 milijona evrov,
  • osnovna posebna pomoč za podjetja znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 4 milijone evrov,
  • posebna pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti, znaša 40 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 100 milijonov evrov,
  • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja, znaša 65 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 50 milijonov evrov,
  • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih znaša 80 odstotkov upravičenih stroškov, največ 150 milijonov evrov pomoči.

Izplačila bodo v višini 80% pomoči za vsako izplačilo. Prvo izplačilo bo do 31. marca 2023 za stroške, upravičene od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023. Naslednja izplačila za obdobje od aprila 2023 do decembra 2023 bodo mesečna in izvedena do 30. v mesecu za tekoči mesec. Za vsak mesec upravičenega obdobja bo upravičenec upravičen do ene dvanajstine ocenjene višine pomoči za celotno upravičeno obdobje. Do 28. februarja 2024 bodo izplačana tudi zadržana sredstva v višini 20% pomoči glede na dejansko porabo.

POMEMBNO: Elektronska oddaja vlog preko spletne aplikacije!

Upravičenci za pomoč za gospodarstvo morajo oddati elektronsko vlogo preko spletnega portala, ki ga bo kmalu vzpostavil SPIRIT Slovenija. Oddaja vlog se bo začela predvidoma 21. februarja 2023 ob 12.00 (CET) in se lahko zaradi objektivnih razlogov prestavi, kar bo pravočasno objavljeno na spletni strani. Rok za oddajo vloge je 28. februar 2023 do 12.00 (CET). Pred oddajo vloge mora zakoniti zastopnik imeti urejeno kvalificirano digitalno potrdilo.