Kot smo že poročali je Državni zbor 28. aprila 2020 sprejel novelo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, s katerim je popravil in dopolnil že sprejete interventne ukrepe prvega proti korona paketa (»PKP2«).

Novela je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu (objava v UL 30. 4. 2020), to je 1. 5. 2020 in za kar nekaj ukrepov velja za nazaj, to je od začetka razglasitve epidemije dalje, 13. marca 2020, kar pomeni da imate upravičenci v tem tednu še vedno možnost uveljavljanja nekaterih ukrepov. Kaj to med drugim pomeni za delodajalce in nosilce dejavnosti?

Delodajalci:

  1. Delodajalci, ki izpolnjujete pogoje za uveljavljanje ukrepa povračila nadomestila plače in prispevkov za socialno varnost zaradi čakanja na delo in višje sile ter ste zamudili rok za uveljavljanje ukrepa, lahko še tekom tega tedna (v 8 dneh od uveljavitve zakona), vložite vlogo na Zavod RS za zaposlovanje in zahtevate povračilo od 13. marca dalje. Navedeno velja tudi za delodajalce, ki do sedaj niste bili upravičeni do ukrepa (humanitarne in invalidske organizacije, delodajalci iz skupine K do vključno 10 zaposlenih delavcev).
  2. Delodajalci v zasebnem sektorju, ki niste obračunali oprostitve prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter niste izplačali kriznega dodatka, od vključno 13. marca dalje za delavce, ki so opravljali delo, to storite, saj sedaj nedvomno izhaja, da je navedeni ukrep avtomatičen in se mu delodajalec ne more odpovedati (zato ne velja več prepoved izplačila dobička, poslovne uspešnosti in nagrad poslovodstvu).
  3. Delodajalci, ki ne koristite ukrepov na podlagi interventnega zakona in ste delavcem za primer višje sile izplačali 50 % nadomestila plače, morate le to popraviti, saj za čas trajanja ukrepov, višina nadomestila za primer višje sile znaša prav tako 80 % povprečne plače zaposlenega preteklih treh mesecev.
  4. Tudi invalidska podjetja in organizacije morate izplačati krizni dodatek invalidom in vložiti vlogo za vračilo tega na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.
  5. Delodajalci uveljavljate oprostitev plačila prispevka za poklicno zavarovanje, od 13. marca dalje.

Nosilci dejavnosti:

  1.  Nosilci dejavnosti, ki ste upravičeni do ukrepov na podlagi novele zakona (pogojev prej niste izpolnjevali, npr. zaradi upada prihodkov, delne vključitve v zavarovanje), imate čas da v tem tednu vložite izjavo (v 8 dneh od uveljavitve zakona) za oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost (za temeljni dohodek roka še niste zamudili).

Več podrobnosti in pogojev pa lahko najdete v pregledu PROTI KORONA ukrepov države za pomoč podjetjem in delodajalcem. Na voljo pa smo vam tudi za dodatna pojasnila in pomoč pri uveljavljanju pravic s področja interventne zakonodaje – preverite.