Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
12. novembra, 2018

Novine, prednosti i mane novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom počeo je da se primenjuje od 1. jula 2018. godine. Doneo je mnogobrojne novine kada je u pitanju ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Mediji su dosta pisali o ovom Zakonu otkad je stupio na snagu. Mi ćemo vam u tekstu navesti glavne novine, potrebnu dokumentaciju, kao i neke dobre i loše strane ovog Zakona, kako bismo vam dodatno razjasnili primenu Zakona u praksi.

Koje su novine

 1. Poslodavac više nema obavezu obračunavanja i isplate naknade zarade za porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta zaposlenim porodiljama. Poslodavac je samo u obavezi da izda rešenje o korišćenju porodiljskog odsustva.
 1. Osnovicu naknade zarade utvrđuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave (koji donosi rešenje o pravu na naknadu zarade) na osnovu zahteva koji porodilja podnosi u svom mestu prebivališta.

Ta osnovica se utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koje su plaćeni doprinosi, odnosno na primanja koja imaju karakter zarade za poslednjih 18 meseci i to:

 • Pre prvog meseca otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće ili
 • Pre porodiljskog odsustva (ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće)
 1. Obračun, podnošenje poreskih prijava (PPP PD) i isplatu naknade zarade vrši Ministarstvo nadležno za socijalna pitanja:
 •  Na osnovu donetih rešenja
 • Mesečno
 • Do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec
 •  Na tekući račun podnosioca zahteva

Isplaćena naknada zarade se ne umanjuje po osnovu novčanih obustava, rate kredita i slično, već je primalac naknade zarade dužan da te obaveze izmiri lično ili preko poslodavca.

 1. Poslodavac i korisnik naknade zarade su u obavezi da nadležnom organu prijave svaku promenu u radnopravnom statusu koja utiče na isplatu naknade zarade. Zaposlena porodilja (korisnik naknade) je dužna da do 8. u mesecu obavesti nadležni organ o svim promenama koje mogu uticati na isplatu naknade.
 1. Poslodavac, nadležni organ, odnosno Ministarstvo nadležno za socijalna pitanja nemaju obavezu da dostave obračunski listić korisniku naknade zarade, osim ako to korisnik naknade zahteva.

Šta se podnosi uz zahtev

Uz zahtev, porodilja (kao korisnik prava i podnosilac zahteva) prilaže:

 • Rešenje poslodavca o korišćenju porodiljskog odsustva
 • Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad (majke) u vreme porodiljskog odsustva
 • Izveštaj o početku prve privremene sprečenosti za rad (majke) radi korišćenja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće –doznaku (ukoliko je korišćeno ovo pravo)
 • Fotokopiju kartice tekućeg računa.

Ostalu potrebnu dokumentaciju pribavlja nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Koje su dobre strane ovog zakona

Pored novina, ovaj zakon donosi neke dobre promene. Najpre, znatno olakšava utvrđivanje osnovice i obračun naknade. Uz to:

 1. Proširen je krug korisnika koji mogu ostvariti pravo na naknadu zarade. Sada to pravo mogu ostvariti i:
 • Žene koje samostalno obavljaju delatnost,
 • Žene koje su vlasnice poljoprivrednog gazdinstva
 • Žene koje su radno angažovane po osnovu privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu i autorskog ugovora
 1. Osim toga, pravo na naknadu imaju i:
 • Nezaposlene žene koje su u periodu od 18 meseci, pre rođenja deteta, ostvarivale prihode
 • Majke koje su u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bile poljoprivredni osiguranik
 • Žene koje su usvojitelji, hranitelji ili staratelji deteta
 • Zaposlene žene koje su u radni odnos stupile nakon rođenja deteta
 1. Preduzetnice više neće morati da prekidaju svoju delatnost; tačnije, moći će da rade u toku odsustva i da nesmetano obavljaju delatnost, a da na osnovu doprinosa koji su uplaćivali u prethodnom periodu ostvaruju i naknadu.
 1. Zaposlena porodilja za vreme trajanja prava na korišćenje porodiljskog odsustva ostaje u radnom odnosu kod poslodavca.
 1. Proširen je i krug primanja koja ulaze u osnovicu za obračun; pored zarada uključuje se i:
 • Topli obrok
 • Regres
 • Naknade za bolovanja i godišnji odmor
 • Bonusi
 • Nagrade
 • Sva ostala primanja koja se smatraju zaradom

Koje su loše strane ovog Zakona

Ovaj Zakon je naišao i na kritike javnosti, a posebno se mogu izdvojiti njegove tri loše strane:

 1. Utvrđena osnovica ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku na dan podnošenja zahteva.
 1. Ograničavanjem maksimalne visine naknade zarade, zaposlene čija bruto plata prelazi tri prosečne zarade stavljene su u nepovoljan položaj jer neće moći da ostvare pravo na naknadu u visini svoje prosečne zarade.
 1. Osnovica naknade zarade se uvek deli sa 18, bez obzira na to koliko meseci u prethodnih 18 meseci je zaposleni ostvarivao zaradu.

Kako bi zakoni bili efikasniji i primenljivi u praksi, svakako je potrebno saslušati i javno mnjenje. Verujemo da će nadležni vremenom prepoznati kako jake, tako i slabe strane ovog zakona, te pokušati i da ga prilagode.

Ako vam je ovaj tekst bio koristan, podelite ga sa svojom mrežom prijatelja i poznanika. Pretplatite se na naš bilten i zapratite nas na Fejsbuku i LinkedInu kako ne biste propustili nove tekstove i vesti.