Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
17. julija, 2019

Novine iz oblasti poreza na dohodak građana – novi pravilnici

U ’’Službenom glasniku RS’’ broj 50 objavljenom 12.07.2019. godine doneta su dva nova pravilnika iz oblasti poreza na dohodak građana:

 1. Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene
 2. Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni

Pravilnici stupaju na snagu 20.07.2019. godine (osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS), a njihove odredbe biće primenjive na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze za poreske periode u 2019. godini.

PRAVILNIK O OSTVARIVANJA PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE PO OSNOVU ORGANIZOVANJA REKREACIJE, SPORTSKIH DOGAĐAJA I AKTIVNOSTI ZA ZAPOSLENE

U decembru 2018. godine kada su donete Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana (u primeni od januara 2019. godine) ukinuto je plaćanje poreza na zarade na izdatke poslodavca za rekreaciju zaposlenih i team buliding. Ovim pravilnikom su sada bliže uređeni uslovi korišćenja poreskih podsticaja za:

I)    Izdatke za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu kojim se propisuje pravo na poresko oslobođenje:

 • Ako su takvi izdaci poslodavca dokumentovani na način da se iz njih sa sigurnošću može potvrditi vrsta i visina izdataka
 • Ako je plaćanja u vezi sa izdacima poslodavac vršio direktno na račun dobavljača
 • Ako je opštim aktom poslodavca uređeno pravo na rekreaciju zaposlenih na radnom mestu i da s tim u vezi poslodavac ima obavezu da stvori uslove za rekreaciju
 • Ako je opštim aktom poslodavca uređeno da svi zaposleni imaju pravo na korišćenje prostorija i opreme za rekreaciju, kao i pravo na rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima

II)      Naknade troškova kolektivne rekreacije kojim se propisuje pravo na poresko oslobođenje:

 • Ako je opštim aktom poslodavca uređeno pravo na rekreaciju zaposlenih na način da se vrši naknada troškova po tom osnovu
 • Ako je kolektivna rekreacija zaposlenih dostupna svim zaposlenima pod istim uslovima, odnosno iste vrste, kvaliteta i obima za sve zaposlene
 • Ako je takva naknada troškova kolektivne rekreacije dokumentovana na način da se može utvrditi vrsta i visina troškova
 • Ako se naknada troškova kolektivne rekreacije zaposlenih vrši direktno na račun dobavljača

Naknada troškova podrazumeva zakup termina u sportskim halama i drugim objektima pogodnim za kolektivnu rekreaciju u određenim vremenskim periodima, obezbeđivanje korišćenja sportskih i rekreativnih usluga, kao i mogućnost korišćenja sportskih ili rekreativnih usluga kod različitih pružaoca usluga pod istim uslovima.

Poslodavac može da iskoristi ovo poresko oslobođenje i u situaciji kada određenom zaposlenom ili grupi zaposlenih na osnovu odgovarajuće medicinske dokumentacije, obezbedi specifičnu vrstu, kvalitet i obim rekreacije (ukoliko ti zaposleni imaju potrebu za takvom vrstom rekreacije).

III)       Troškove organizovanja sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih u cilju poboljšanja zdravlja i izgradnje boljih odnosa kojim se propisuje pravo na poresko oslobođenje:

 • Ako su takvi događaji, odnosno aktivnosti uređeni opštim aktom poslodavca i sprovode se na osnovu obrazložene odluke poslodavca koja sadrži podatke o prirodi aktivnosti, odnosno događaja, kao i njihovoj svrsi
 • Ako pravo na učešće na takvim događajima, odnosno aktivnostima ima značajan broj zaposlenih. Pod značajnim brojem podrazumeva se najmanje 70% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih
 • Ako pravo na učešće na takvim događajima, odnosno aktivnostima koristi značajan broj zaposlenih koji imaju pravo na učešće. Pod značajnim brojem podrazumeva se da pravo koristi najmanje 70% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih koji imaju pravo učešća
 • Ako su učinjeni troškovi dokumentovani na način da se može utvrditi vrsta i visina troškova
 • Ako poslodavac plaćanja vrši direktno na račun dobavljača

PRAVILNIK O OSTVARIVANJA PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE ZA PRIMANJA ZAPOSLENOG PO OSNOVU SOPSTVENIH AKCIJA KOJE STEKNE BEZ NAKNADE ILI PO POVLAŠĆENOJ CENI

Ovim pravilnikom bliže su uređeni uslovi pod kojima se primanja po osnovu sopstvenih akcija, opcija na sopstvene akcije ili sopstvenih udela poslodavca, odnosno akcija, opcija na akcije ili udela s poslodavcem povezanog lica, koje bez naknade ili po povlašćenoj ceni zaposleni stekne od poslodavca ili s poslodavcem povezanog lica (u daljem tekstu sopstvene akcije), zaposleni može da ostvari pod uslovima:

 • Da osnov, način i sticanje ovog prava je uređen opštim aktom poslodavca ili s poslodavcem povezanog lica, ugovorom o radu zaposlenog, odnosno drugim aktom poslodavca ili s poslodavcem povezanog lica (npr. plan nagrađivanja grupe, plan davanja besplatnih akcija, poseban sporazum sa zaposlenim)
 • Da datum sticanja prava raspolaganja, kao i elementi koji kvalitativno i kvantitativno opredeljuju sopstvene akcije (vrsta, broj, procenat) mogu sa sigurnošću da se utvrde
 • Da zaposleni nije otuđio sopstvene akcije stečene od poslodavca ili s poslodavcem povezanog lica, u roku od dve godine od sticanja prava raspolaganja na tim sopstvenim akcijama
 • Da poslodavac ili s poslodavcem povezano lice nisu od zaposlenog otkupili sopstvene akcije
 • Da zaposlenom nije prestao radni odnos kod poslodavca pre isteka dve godine od dana sticanja prava raspolaganja na sopstvenim akcijama, osim u slučajevima iz člana 18. stav 3. tačka 3) Zakona o porezu na dohodak građana

Bliže objašnjenje načina i dokaza koji su neophodni za ispunjenje gore pomenutih uslova možete pročitati u pravilniku.