29. novembra, 2018

Konsolidacija v letu 2018

Kaj so konsolidirani računovodski izkazi

Konsolidirani računovodski izkazi so računovodski izkazi posameznih, med seboj povezanih podjetij. Izkazujejo resnično in pošteno premoženjsko in finančno stanje ter poslovno uspešnost podjetij, kot da bi šlo za eno samo podjetje. To pomeni, da so izločene vse medsebojne terjatve in obveznosti, vsi medsebojni prihodki in odhodki ter tudi vsi vmesni dobički in izgube, ki so nastali v poslovanju med podjetji v skupini.

Zavezanci za konsolidacijo

V skladu s 56. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je zavezanec za konsolidacijo in s tem za pripravo konsolidiranega letnega poročila družba s sedežem v Sloveniji, ki je nadrejena eni ali več družbam s sedežem v Sloveniji ali zunaj nje, če je nadrejena družba ali ena od podrejenih družb organizirana kot kapitalska družba, kot dvojna družba ali kot druga istovrstna pravnoorganizacijska oblika po pravu države sedeža družbe.

Družba je nadrejena drugi družbi, če izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

  1. ima večino glasovalnih pravic v drugi družbi;
  2. ima pravico imenovati oziroma odpoklicati večino članov poslovodstva ali nadzornega sveta druge družbe in je hkrati družbenica te družbe;
  3. ima pravico do prevladujočega vpliva na drugo družbo na podlagi podjetniške pogodbe oziroma drugega pravnega temelja;
  4. je družbenica v drugi družbi in na podlagi pogodbe z drugimi družbeniki te družbe nadzoruje večino glasovalnih pravic v njej;
  5. ima prevladujoč vpliv na drugo družbo oziroma ga dejansko izvaja ali si podredi vodenje te družbe.

Pri uporabi 1., 2. in 4. točke se glasovalnim pravicam ali pravicam imenovanja in odpoklica, katerih imetnik je obvladujoča družba, prištejejo glasovalne pravice ali pravice imenovanja in odpoklica, katerih imetnik je druga družba, ki je odvisna od obvladujoče družbe, in navedene pravice oseb, ki delujejo za račun obvladujoče družbe ali druge njej odvisne družbe. Pri uporabi 1. in 4. točke se od vseh glasovalnih pravic v odvisni družbi odštejejo glasovalne pravice iz deležev, ki jih ima ta družba, odvisna družba te družbe ali oseba, ki deluje v svojem imenu, vendar za račun teh družb.

Obvladujoča družba, ki skupaj z odvisnimi družbami ne dosega pogojev za velike družbe iz petega odstavka 55. člena tega zakona, pri čemer se merili čistih prihodkov od prodaje in vrednosti aktive povečata za 20 odstotkov, ni dolžna izdelati konsolidiranega letnega poročila. To ne velja, če je obvladujoča družba ali katera od odvisnih družb subjekt javnega interesa.

Ta merila za razvrščanje družb, ki so zavezana za konsolidacijo, so od 1. 1. 2016 (v številkah) naslednja:

Konsolidiranega letnega poročila ni treba sestavljati obvladujoči družbi, ki ima le odvisne družbe, ki jih je mogoče izključiti iz konsolidacije na podlagi sedmega odstavka 56. člena ZGD-1.

V konsolidacijo ni treba vključiti odvisne družbe, če to ni pomembno za resničen in pošten prikaz po osmem odstavku tega člena. Če več družb izpolnjuje merilo iz 1. stavka sedmega odstavka 56. člena ZGD-1, jih je treba vključiti v konsolidacijo, če so vse skupaj pomembne za resničen in pošten prikaz po osmem odstavku tega člena. Družba mora v prilogi konsolidiranim izkazom navesti družbe, ki jih zaradi razlogov iz prejšnjega stavka ni vključila v konsolidacijo, in pojasniti razloge za tako odločitev.

Če imamo matično družbo v drugi državi članici Evropske unije in se z njenimi vrednostmi papirji ne trguje na organiziranem trgu, smo pa tudi sami obvladujoča družba (npr. slovenska skupina, ki ima tujega lastnika), nam kot obvladujoči družbi v Sloveniji ni treba pripravljati konsolidiranega letnega poročila, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • družba iz države članice je imetnica vseh deležev v izvzeti družbi;
  • družba ima v lasti več kot 90 odstotkov deležev in preostali družbeniki soglašajo z izvzetjem;
  • izvzeta družba mora biti vključena v konsolidacijo obvladujoče družbe iz države članice;
  • izvzeta družba mora v roku enega meseca od objave konsolidiranega letnega poročila v državi članici objaviti prevedeno letno konsolidirano poročilo in revizorjevo poročilo obvladujoče družbe;
  • v prilogi izkazom mora izvzeta družba razkriti matično družbo v drugi državi članici in razlog za izvzetje iz priprave konsolidiranega letnega poročila.

Celoten članek je na voljo v novembrski številki biltena Unikum.