Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
10. decembra, 2018

Komentar nacrta izmena i dopuna zakona o porezu na dobit pravnih lica (ZPDPL)

Kako smo ranije pisali, Ministarstvo finansija je 7. novembra 2018. godine objavilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (u daljem tekstu: „Predlog izmena ZPDPL“), za koji se očekuje da će biti usvojen od strane Narodne Skupštine Republike Srbije do kraja 2018. godine.

U nastavku smo analizirali neke od najznačajnijih izmena.

Poreska amortizacija

Predložene izmene nam donose nova pravila za obračun poreske amortizacije, koja će se primenjivati na novonabavljena stalna sredstva od 1. januara 2019. godine (odnosno od prvog dana poreskog perioda koji počinje u 2019. godini za obveznike čija se poreska godina razlikuje od kalendarske), dok će se za sredstva nabavljena pre pomenutog datuma primenjivati trenutno važeća pravila.

Naime, predlog je da se poreska amortizacija novonabavljenih stalnih sredstava, razvrstanih u poreske amortizacione grupe II – V, obračunava primenom proporcionalne metode, umesto trenutno važeće degresivne metode. Dalje je predloženo da, ukoliko iznos amortizacije obračunate u skladu sa računovodstvenim pravilima bude utvrđen u nižem iznosu od iznosa amortizacije obračunate primenom poreskih amortizacionih stopa, kao rashod u Poreskom bilansu priznaje se iznos računovodstvene amortizacije.

Uzimajući u obzir napred navedeno, dolazimo do zaključka da će ovakav vid obračunavanja i priznavanja poreske amortizacije, u većini slučajeva, rezultirati da se za poreske svrhe koristi računovodstvena amortizacija.

Investicione nekretnine koje se nakon početnog priznavanja vrednuju po fer vrednosti amortizovaće se primenom stope od 2.5% na nabavnu vrednost.

Ukoliko je krajnji saldo za II grupu manji od 10%, za III grupu manji od 15%, za IV grupu manji od 20%, odnosno za V  grupu manji od 30%, u odnosu na saldo na dan 31. decembra 2018. godine, kao rashod amortizacije priznaje se celokupan saldo grupe.

Sredstva stečena do početka primene novih pravila, nastaviće da se amortizuju po trenutno važećim pravilima primenom degresivne metode, zaključno sa 31. decembrom 2028. godine (odnosno poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2028. godini za obveznike čija se poreska godina razlikuje od kalendarske).

Izdaci za reklamu i propagandu

Predloženo je ukidanje limita za priznavanje troškova za reklamu i propagandu u iznosu od 10% od ukupnog prihoda. Pomenuta izmena veoma pogoduje poreskim obveznicima, imajući u vidu, da će se izdaci za reklamu i propagandu ubuduće priznavati u celokupnom iznosu iskazanom u Bilansu uspeha.

Poreski podsticaji za ulaganja u istraživanje i razvoj

Predlogom izmena ZPDPL uvodi se poreski podsticaj za ulaganje u istraživanje i razvoj, kojom bi troškovi koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem, koje obveznik obavlja u Republici, mogli biti priznati kao rashod u Poreskom bilansu obveznika, u dvostruko uvećanom iznosu. Pomenuti podsticaj ne odnosi se na troškove istraživanja, koji su nastali u cilju pronalaženja i razvoja nafte, gasa ili mineralnih zaliha u ekstrativnoj industriji.

Ministar finansija će bliže urediti uslove i način za ostvarivanje ovog prava, kao i šta se konkretno smatra troškovima koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem.

Poreski podsticaj u vezi postupka realizacije ugovora o koncesiji

Pod uslovom da procenjena vrednost koncesije iznosi najmanje 50 miliona evra, predložene su dve poreske olakšice:

1)      Prihodi nastali po osnovu prenosa nenovčane imovine bez naknade, izvršenog od strane privatnog partnera, prilikom postupka realizacije ugovora o koncesiji, ne uključuju se u poresku osnovicu davaoca koncesije;

2)      Kapitalni dobici nastali po osnovu prenosa nepokretnosti davaocu koncesije, koji je izvršio privatni partner prilikom postupka realizacije ugovora o koncesiji, se ne uključuju u poresku osnovicu privatnog partnera. Međutim, u slučaju kapitalnih gubitaka pod pomenutim okolnostima, ovako nastali kapitalni gubici ne mogu se prebijati sa kapitalnim dobicima.

Od navedenih olakšica u vezi postupka realizacije ugovora o koncesiji, samo je prva planirana za primenu već prilikom sastavaljanja Poreskog bilansa za 2018. godinu, dok je druga planirana za primenu počev od sastavljanja Poreskog bilansa za 2019. godinu.

Poreski tretman efekata promene računovodstvene politike

Predlogom izmena ZPDPL, predviđeno je da se efekti promene računovodstvene politike usled prve primene MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, po osnovu kojih se vrše korekcije u Bilansu stanja, priznaju u poreskom bilansu kao prihod, odnosno rashod, i to u jednakim iznosima tokom 5 poreskih perioda, počev od perioda u kojem su takve korekcije izvršene.

Ova izmena je predložena za primenu prilikom sastavljanja Poreskog bilansa za 2018. godinu.

Poreski podsticaj za prihode od naknade za korišćenje autorskog i srodnog prava

Kvalifikovani prihod, koji ostvari nosilac autorskog ili srodnog prava, po osnovu naknade za korišćenje predmetnih prava (osim naknade za prenos ovih prava u celini), može se izuzeti iz poreske osnovice u iznosu od 80% tako ostvarenog prihoda, umanjenog za iznos poreski priznatih rashoda u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja koje su rezultirale nastankom predmetnog autorskog dela ili predmeta srodnog prava.

Ministar finansija bliže uređuje uslove i način izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz poreske osnovice.

Poreski podsticaj za ulaganja u novoosnovana privredna društva koja obavljaju inovacione delatnosti

Ovom izmenom bi obvezniku, koji izvrši ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva, koje obavlja inovacionu delatnost, bilo priznato pravo na poreski kredit u visini od 30% izvršenog ulaganja (a najviše do 100 miliona dinara pojedinačnom poreskom obvezniku), po osnovu u potpunosti uplaćenih sredstava, pod uslovom da pre ulaganja, ni obveznik ni njegova povezana lica, samostalno ili zajedno, nisu posedovala više od 25% akcija ili udela u novonastalom privrednom društvu u čiji kapital ulaže.

Pomenuto ulaganje obveznik ne sme da smanjuje u periodu od 3 godine od dana ulaganja, a poreski period kada može da počne da koristi poreski kredit je prvi naredni poreski period kada ispuni navedeni uslov.

Neiskorišćeni iznos poreskog kredita, obveznik može preneti na račun poreza na dobit i koristiti u narednih 5 poreskih perioda, s tim da najviši iznos koji može iskoristiti u jednom poreskom periodu iznosi 50 miliona dinara.

Poreske olakšice po osnovu plaćanja poreza na kapitalnu dobit u drugoj državi

Uvodi se pravo na poreski kredit rezidentnom obvezniku, koji po osnovu prodaje imovine u drugoj državi, plati porez na kapitalnu dobit u toj drugoj državi. Ovom poreskom olakšicom rezidentni obveznik može umanjiti obračunat porez na dobit pravnih lica u Republici za iznos poreza plaćenog u drugoj državi.

Kapitalni dobitak

Predmet oporezivanja porezom na kapitalni dobitak proširen je i na sva prava intelektualne svojine, odnosno, u okviru prenosa po osnovu kojih se utvrđuje kapitalni dobitak, odnosno gubitak, umesto prenosa prava industrijske svojine propisuje se obaveza utvrđivanja kapitalnog dobitka, odnosno gubitka po osnovu prenosa prava intelektualne svojine.

Takođe, predložene izmene predviđaju da će 20% kapitalnog dobitka ostvarenog prenosom u celini autorskog i srodnog prava, odnosno prava u vezi sa pronalaskom, biti uključeno u oporezivu dobit.

Što se tiče navedenih izmena za koje nismo napomenuli da je predloženo da se primene već prilikom sastavljanja Poreskog bilansa za 2018. godinu, očekuje se primena počev od sastavljanja Poreskog bilansa za 2019. godinu.