Investicijske olajšave
20. septembra, 2023

Investicijska olajšava – kdaj jo moramo vrniti in kdaj ne?

Zavezanci lahko pri svojem davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb oziroma dohodka iz dejavnosti uveljavljajo 40 %  investicijsko olajšavo za vlaganja v opremo in neopredmetena sredstva. Po 55.a členu ZDDPO-2 oziroma 66.a členu ZDoh-2 olajšave ni mogoče uveljavljati za pohištvo in pisarniško opremo, motorna vozila (lahko pa za osebne avtomobile in avtobuse na hibridni ali električni pogon ter za tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI), za dobro ime, stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice.

Če zakonski pogoji za uveljavljanje olajšav niso več izpolnjeni, ker zavezanec denimo prejme subvencijo za izvedeno investicijo ali pa ker odtuji predmet olajšave prej kot v 3 letih po letu vlaganja oziroma pred dokončnim amortiziranjem, če je to krajše od treh let, pri tem se kot odtujitev štejejo vse vrste odtujitev kot npr. prodaja, podaritev, primanjkljaj, odpis zaradi uničenja…, mora investicijsko olajšavo vrniti. To stori preko davčnega  obračuna tistega obdobja, v katerem pogoji za olajšavo niso več izpolnjeni.

Kdaj pa olajšave ni potrebno vračati? Izjema, ko zavezancu ni treba vračati olajšave, tudi če je do odtujitve prišlo pred potekom 3 let, velja za odpise osnovnih sredstev, ki so posledica avgustovskih poplav in plazov. Izjema je predpisana z 20. členom ZIUOPZP. Zavezancem svetujemo, da poskrbijo za ustrezno dokumentiranje takega odpisa, da bodo v primeru eventualnega inšpekcijskega nadzora ali kontrole lahko dokazovali, da je bil odpis opreme resnično posledica ujm, ki so letos prizadele Slovenijo.