13. septembra, 2018

Kakšne možnosti imajo poslovni subjekti v primeru obveznosti plačila davka?

V praksi se lahko zgodi, da poslovni subjekti, davčni zavezanci, ki morajo plačati določeno davčno obveznost, le te iz različnih razlogov ne morejo ali ne želijo plačati v, za to predpisanem oziroma določenem, roku.

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) poslovnim subjektom v teh primerih omogoča več različnih možnosti, in sicer:

  • odlog plačila davčne obveznosti za določeno obdobje,
  • obročno plačilo davčne obveznosti v več manjših obrokov,
  • in izjemoma tudi odpis plačila davčne obveznosti.

Odlog in obročno plačevanje davka lahko finančni organ davčnemu zavezancu dovoli v primerih, ko davčni zavezanec dokaže, da bi mu zaradi plačila davčne obveznosti nastala hujša gospodarska škoda ali v primerih, ko davčni zavezanec finančnemu organu predloži taksativno določene instrumente zavarovanja oziroma dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register.

Kljub obstoju razloga za odlog oziroma obročno plačilo davčne obveznosti oziroma predložitvi ustreznega zavarovanja s strani davčnega zavezanca pa finančni organ odloga in obročnega plačevanja davčne obveznosti ne more odobriti za akontacije davka in davčni odtegljaj, če ZDavP-2 ne določa drugače.

Poleg tega se določbe glede odloga in obročnega plačila davka ne uporabljajo za prispevke za zdravstveno zavarovanje in za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Več informacij v zvezi z različnimi možnostmi pri plačilu davčne obveznosti lahko najdete na spletni strani Finančne uprave RS na naslovu: http://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/odpisi_odlogi_in_obrocno_placevanje/.

Če potrebujete kakšno pomoč ali imate dodatna vprašanja, smo vam na voljo na: https://unija.com/povprasevanje/