Izplačilo regresa v 2022
20. junija, 2022

Izplačilo regresa v 2022

Regres morajo delodajalci delavcem izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. V izjemnih primerih se lahko regres izplača najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta, vendar samo zaradi nelikvidnosti delodajalca in če je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen kasnejši rok izplačila regresa.

Kdo je upravičen do regresa?

Do regresa je upravičen vsak delavec, ki ima sklenjeno delovno razmerje in mu pripada pravica do letnega dopusta. Delodajalec je delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, dolžan izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, ki za leto 2022 znaša 1074,43 EUR. Vsaj toliko mora znašati višina regresa. Če je s kolektivno pogodbo, splošnimi akti ali pogodbo o zaposlitvi tako določeno, lahko delodajalec izplača višji regres, kot ga določa zakon.

Regres in obdavčitve

Regres je prost plačila prispevkov in dohodnine do višine 100 % zadnje znane povprečne plače v Sloveniji po podatkih Statističnega urada Slovenije. Poleg tega se regres do te višine tudi ne šteje v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Pri regresih višjih od 100 % povprečne plače, se v dohodnino upošteva samo del, ki presega 100 % povprečne slovenske plače.

Starševski dopust, bolniška odsotnost in regres

Tudi delavci na starševskem dopustu ali pa bolniško odsotni delavci imajo pravico do izplačila regresa in za njih velja enako, kot če bi delali. V kolikor delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del regresa za letni dopust, ki znaša 1/12 letnega regresa za vsak mesec zaposlitve. V primeru, da ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, mu na podlagi tega pripada regres, katerega višina je sorazmerna delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Izjema so primeri, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom ZDR-1.