Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 250 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Finančni ukrepi - Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
16. avgusta, 2023

Finančni ukrepi, ki jih določa Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

10.8.2023 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F). Finančni ukrepi, ki jih določa, so sledeči:

1. Predplačilo sredstev:

Predplačilo sredstev je lahko dodeljeno lokalnim skupnostim ali drugim neposrednim proračunskim uporabnikom. Dodelitev temelji na predhodnem programu odprave nesreče in je omejena na največ 40 % predhodno ocenjene neposredne škode na premoženju. Oceno pripravi ministrstvo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Sredstva za odpravo škode v kmetijstvu:

Sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu so namenjena fizičnim ali pravnim osebam, ki obdelujejo kmetijska zemljišča ali proizvajajo kmetijske pridelke. Da bi bili upravičeni, morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo. Pogoji za pridobitev sredstev vključujejo nezmožnost pridobitve državne pomoči za zavarovalno premijo kmetijske proizvodnje ter dokazilo, da je proizvodnja prizadetih kmetijskih pridelkov manjša od običajne letne proizvodnje za vsaj 30 %.

3. Finančni inženiring:

Finančni inženiring vključuje kredite in garancije za odpravo posledic naravnih nesreč. Višina kredita ali garancije ne sme presegati potrjene škode, ki jo oceni pooblaščeni cenilec. Sredstva se lahko dodelijo le za tisti del škode, ki ni pokrit s drugimi ukrepi.

4. Posojilni sklad:

Ustanovljen je lahko posojilni sklad za odpravo škode zaradi posamezne naravne nesreče. Država vloži največ 30 % sredstev, sklad pa mora porabiti sredstva v dveh letih od ustanovitve. Neporabljena sredstva se vrnejo v proračun.

5. Garancije:

Posamezni upravičenci lahko prejmejo garancijo za posojilo, če dokazujejo finančno sposobnost za vračilo. Garancijska shema je na voljo do porabe sredstev ali največ dve leti po oblikovanju.

6. Dokazila za kredite in garancije:

Prejemniki pomoči morajo predložiti dokazila o višini škode, povzročene zaradi naravne nesreče. Dovolj je zapisnik o oceni škode, potrjen s strani pooblaščenega cenilca, ali druga dokazila, dogovorjena v pogodbi za izvajanje finančnega inženiringa.

7. Omejitev skupne višine sredstev:

Pri odločitvah o višini kreditov ali garancij za odpravo škode je treba zagotoviti, da skupna vsota dodeljenih sredstev ni večja od dejanske škode.

8. Odlog plačil zaradi poplav:

Javni sklad lahko odobri kreditojemalcem odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb za največ 12 mesecev zaradi posledic poplav. Kreditojemalci vlogo za odlog naslovijo do 31. decembra 2023.

9. Predplačilo za gospodarstvo: Vlada lahko za preprečitev večje škode v gospodarstvu zaradi posledic poplav odobri predplačilo sredstev na podlagi ocene škode, ki jo pripravi pristojno ministrstvo.