6. februarja, 2024

Do 28. februarja rok za poročanje o kapitalskih dobičkih za fizične osebe

Če ste v letu 2023 prejeli naslednje vrste dohodkov, ste dolžni o njih poročati davčnemu organu:

  • dividende iz tujine,
  • prodaja poslovnih deležev/delnic/drugih instrumentov,
  • zaprtje družb,
  • najemnine od fizičnih oseb ali iz tujine,
  • obresti od fizičnih oseb ali iz tujine,
  • podaritev kapitala otroku ali zakoncu.

V vseh navedenih primerih morajo o transakcijah poročati fizične osebe same.

Če je davčni zavezanec v zvezi z vrednostnimi papirji, drugimi deleži in investicijskimi kuponi v preteklem letu opravil več kot deset transakcij (pridobitev v preteklih letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu), davčni zavezanec napoved za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve navedenih vrst kapitala vloži v elektronski obliki (preko eDavkov).

Kapitalski dobički so obdavčeni po cedularni dokončni stopnji 25 %, pri čemer je pri najemninah mogoče upoštevati še normirane ali dejanske stroške za znižanje davčne osnove. V primeru odsvojitev kapitala (prodaja, darilo, zaprtje družbe), se davčna stopnja lahko razlikuje od 25%, saj je vezana na leta imetništva kapitala.

Dohodnino od dobička iz kapitala ugotovi davčni organ z odločbo na podlagi napovedi davčnega zave­zanca. Med letom plačana dohodnina se šteje za akontacijo dohodnine.

Vsaka fizična oseba mora do 28. februarja na svoj pristojni finančni urad oddati edavki napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.