Pod določenimi pogoji je lahko davčnim zavezancem, ki ne morejo plačati davčne obveznosti v enkratnem znesku, omogočen odlog plačila davka, obročno plačilo ali odpis.

Odlog ali obročno odplačevanje v primeru hujše gospodarske škode

Davčnemu zavezancu lahko davčni organ ob nezmožnosti plačila davka v enkratnem znesku dovoli odlog plačila davka, če bi davčnemu zavezancu odlog in obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode. Kriterije in način ugotavljanja hujše gospodarske škode določi minister, pristojen za finance.

Davčnemu zavezancu grozi hujša gospodarska škoda, če je trajneje nelikviden ali je izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere sam ni mogel vplivati.

Da je davčni zavezanec trajneje nelikviden, pomeni, da ni sposoben pravočasno izpolnjevati zapadlih obveznosti, vendar še ne izpolnjuje pogojev za začetek katerega od insolvenčnih postopkov. Lahko pa se davčnemu zavezancu dovoli odlog ali obročno odplačilo davka, tudi če še ni trajneje nelikviden, bi pa to postal, če bi davek, za katerega želi odlog ali obročno plačilo, že zapadel v plačilo.

Izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati, nastane zaradi:

 • začetih stečajnih postopkov ali postopkov prisilne poravnave pri ključnih poslovnih partnerjih;
 • ukrepov tuje države, na trgu katere ustvarja prihodke, zaradi katerih bi prišlo do trajnejše nelikvidnosti;
 • dolgotrajnejše nezmožnosti opravljanja dejavnosti zaradi bolezni;
 • neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti oziroma odpovedi pogodbe ključnih pogodbenih partnerjev, če davčni zavezanec izkaže, da po sodni poti uveljavlja terjatve do pogodbenih partnerjev, oziroma če so taka dejanja posledica domnevnih kaznivih dejanj pogodbenih partnerjev, za katere je podan obtožni predlog v kazenskem postopku;
 • izrednih in nepredvidenih dogodkov na trgih, kjer davčni zavezanec ustvarja večino prihodkov;
 • naravnih in drugih nepredvidenih nesreč.

V tem primeru se davčnemu zavezancu lahko dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev.

Odlog oziroma obročno plačilo davčne obveznosti je v primeru hujše gospodarske škode omogočeno naslednjim davčnim zavezancem:

 • pravnim osebam oziroma združenjem oseb, vključno z družbami civilnega prava po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti;
 • samostojnim podjetnikom posameznikom;
 • posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Obročno odplačevanje ob preventivnem finančnem prestrukturiranju ali poenostavljeni prisilni poravnavi

Davčni organ lahko dovoli obročno plačilo davka ob preventivnem finančnem prestrukturiranju ali poenostavljeni prisilni poravnavi po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in postopke prisilnega prenehanja.

Obročno plačilo davka se lahko odobri v največ 60 mesečnih obrokih. Za odobritev obročnega plačila mora davčni zavezanec predložiti pravnomočni sklep, s katerim je potrjen sporazum o finančnem prestrukturiranju, ali sklep o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi.

Upravičenci za odlog oziroma obročno plačilo davčne obveznosti ob preventivnem finančnem prestrukturiranju ali poenostavljeni prisilni poravnavi so:

 • pravne osebe oziroma združenja oseb, vključno z družbami civilnega prava po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti;
 • samostojni podjetniki posamezniki;
 • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Celoten članek je na voljo v marčevski številki biltena Unikum.