S účinností od 1.5.2016 dochází ke změně ustanovení § 101a ZDPH, dle kterého se mění pohled na podání činěná elektronicky, resp. na jejich účinnost v případě, kdy podání trpí vadami…

V oblasti sazeb daně jsou s účinností od 1.12.2016 provedeny změny v příloze č.2 ZDPH, kdy dochází k přeřazení stravovacích služeb a podávání nápojů do první snížené sazby daně…

K dalším změnám v oblasti daně z přidané hodnoty bude docházet v souvislosti s přijetím celního zákona. Navrhované změny jsou především terminologického charakteru resp. podstatou navrhovaných změn je zajištění jednotné terminologie tuzemského právního řádu s celním kodexem Unie a novým celním zákonem. V rámci tohoto návrhu jsou mimo otázek vztahujících se k dovozu a vývozu realizovány změny mimo jiné v oblastech oprav výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, kontrolního hlášení, režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH, místní příslušnosti osob, které nemají v tuzemsku sídlo ani provozovnu a také se nově stanovuje povinnost přiznat daň při dodání zboží osobou neusazenou v tuzemsku, plátci, kterému je zboží dodáno.

Změny ZDPH – sněmovní tisk č. 717, část 33

Navrhovaná účinnost – prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona

1. Dovoz a vývoz zboží

 • zrušení osvobození od daně z přidané hodnoty při propuštění zboží do svobodného pásma (§ 66/3 a § 68/15 ZDPH)
 • změna ZDPH zohledňuje skutečnost, že celní kodex Unie již neupravuje pojem svobodný sklad
 • dodání zboží do svobodného pásma, dodání zboží propuštěného do celního režimu ve svobodném pásmu a poskytnutí služeb vztahujících se ke zboží umístěnému ve svobodném pásmu bude plněním zdanitelným.

2. 33a ZDPH – daňový doklad při vývozu

 • za daňový doklad při vývozu zboží bude považován daňový doklad vystavený podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) ZDPH
 • při prokazování výstupu zboží z území EU bude důkazním prostředkem rozhodnutí CÚ o vývozu zboží do třetí země.

3. 24 odst.5 ZDPH

 • při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku vzniká povinnost přiznat daň z tohoto plnění plátci, kterému je zboží dodáno
 • povinnost přiznat daň vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.

4. 108 odst. 1 písm. d) ZDPH

 • plátce, kterému je osobou neusazenou v tuzemsku, která není registrována jako plátce, dodáno zboží s místem plnění v tuzemsku, je povinen přiznat a zaplatit daň
 • toto ustanovení se nepoužije, pokud plátce (příjemce zboží) nesplnil svou registrační povinnost v zákonné lhůtě, a to až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o registraci

5. 44 ZDPH – oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

 • v ustanovení § 44 odst. 1 ZDPH dochází k zpřesnění stávajícího legislativního textu, kdy opravu výše daně lze provést při splnění zákonných podmínek u pohledávek, které vznikly v období končícím 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku
 • podle ustanovení § 44 odst. 4 ZDPH již není věřitel, který provedl opravu výše daně podle ustanovení § 44 odst. 1 ZDPH povinen k daňovému přiznání jako přílohu předkládat výpis z přehledu oprav pro daňové účely podle § 44 ZDPH (pozn. údaje o opravách výše daně provedených věřitelem podle cit. ustanovení § 44 ZDPH jsou od roku 2016 uváděny v kontrolním hlášení).

6. 92a odst. 3 ZDPH – režim přenesení daňové povinnosti

 • režim přenesení daňové povinnosti nelze použít v případě, že plátce, který poskytnul nebo přijal zdanitelné plněné, nesplnil svou registrační povinnost ve stanovené lhůtě, a to až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o registraci.

7. 93a odst. 2 ZDPH – místní příslušnost

 • místní příslušnost pro osobu povinnou k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu přechází na FÚ pro Moravskoslezský kraj
 • dle přechodných ustanovení bude rozhodnuto o dni, ke kterému u osoby povinné k dani místní příslušnost přechází

8. 101g ZDPH – postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením

 • v ustanovení § 101g odst. 3 dochází ke změně lhůty, ve které je plátce povinen reagovat na výzvu správce daně vydanou podle ustanovení § 101g odst. 2, a to z pěti kalendářních dnů na pět pracovních dnů.

9. Sankční systém ve vztahu ke kontrolnímu hlášení – nové ustanovení § 101j ZDPH

 • povinnost uhradit pokutu za pozdní podání KH podle ustanovení § 101h odst. 1 ZDPH nebude vznikat, pokud v daném kalendářním roce nedojde u plátce k jinému prodlení při podání KH.

10. Sankční systém ve vztahu ke kontrolnímu hlášení – nové ustanovení § 101k ZDPH

 • plátce bude oprávněn požádat správce daně o prominutí pokuty za:
 • pozdní podání KH ve lhůtě stanovené výzvou – pokuta dle § 101h odst. 1 písm.b) ZDPH
 • nepodání KH na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů – pokuta dle § 101h odst. 1 písm.c) ZDPH
 • nepodání KH ani v náhradní lhůtě – pokuta dle § 101h odst. 1 písm.d) ZDPH
 • správce daně bude moci zcela nebo zčásti prominout uvedené pokuty, pokud k nepodání KH došlo z důvodů, které lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit, tj. ve výjimečných případech, kdy bude existence určitých objektivních překážek.

Změny ZDPH – z.č.113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

1. 101a ZDPH – elektronická forma podání – chyba struktury nebo formátu = neúčinnost podání

Účinnost od 1.5.2016

V případech uvedených v ustanovení § 101a ZDPH je plátce povinen činit podání elektronickou formou, tj elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně, a to v dané struktuře a formátu. Pokud podání trpí vadami struktury nebo formátu, pohlíží správce daně s účinností od 1.5.2016 na takovéto podání jako na podání neúčinné.

V případě podání vztahujícího se k obdobím před 1.5.2016, které bude podáno po tomto datu v nesprávném formátu nebo struktuře, platí původní právní úprava. Podrobněji viz. Informace GFŘ ze dne 24.5.2016 zveřejněná na stránkách FS.

2. Příloha č.2 k ZDPH – Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně

Účinnost od 1.12.2016

 • Stravovací služby a podávání nápojů jsou přeřazeny ze základní sazby daně (21%) do první snížené sazby daně (15%), pokud se nejedná o stravovací služby osvobozené dle § 57 až § 59 ZDPH
 • Podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků zůstává v základní sazbě daně (21%).