Povinnost se vztahuje na příjmy, které jsou osvobozeny od daně, týká se jen fyzických osob, jejichž jednotlivý příjem je vyšší než 5 mil Kč. Lhůta pro podání je totožná se lhůtou pro daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterém poplatník tento příjem obdržel. Vztahuje se i na poplatníky, kteří povinnost podávat daňové přiznání nemají. Netýká se to příjmů, o nichž může údaje správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Předmětem oznamovací činnost tak bude především movitý majetek, který nelze zjistit jiným způsobem. V případě příjmu nabytého děděním vzniká oznamovací povinnost za to zdaňovací období, kdy bylo ukončeno dědické řízení, až na základě rozdělení pozůstalosti zůstavitele. Plyne-li osvobozený příjem do společného jmění manželů, stačí, aby oznámení vůči správci daně učinil jeden z nich. Za nesplnění oznamovací povinnosti jsou vysoké sankce, pokuta je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým je stanovena.

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů – §§ 38v a 38w