News form Czech Republic: Oznámení o uzavření kontraktu vedoucího ke vzniku stálé provozovny

/, Laws, Taxes/News form Czech Republic: Oznámení o uzavření kontraktu vedoucího ke vzniku stálé provozovny

News form Czech Republic: Oznámení o uzavření kontraktu vedoucího ke vzniku stálé provozovny

Daňový poplatník má povinnost oznámit neprodleně svému místně příslušnému správci daně uzavření kontraktu s daňovým nerezidentem České republiky, na jehož základě může dojít ke vzniku stálé provozovny. Oznamovací povinnost upravena je s účinností od 1. 1. 2011 v zákoně o daních z příjmů (§ 38t, kde je tato problematika řešena ve druhém odstavci).

Co se týče podmínek, za kterých může dojít ke vzniku stálé provozovny, je ve výše zmíněném ustanovení odkázáno na § 22 odst. 2 zákona o daních z příjmů. Nejčastěji k takovýmto situacím bude docházet u dlouhodobějších stavebních projektů, u kterých bude již z počátku jasné, že dojde ke splnění časového testu a tudíž ke vzniku stálé provozovny (dle českého zákona o daních z příjmů jde o projekty přesahující 6 měsíců, dle příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění jde zpravidla o projekty přesahující 12 měsíců), dále u poskytování služeb, obchodního, technického nebo jiného poradenství, u zprostředkovatelských činností poskytovaných na území České republiky a tzv. nezávislých činností vykonávaných na území České republiky (např. architekti, inženýři, právníci, umělci, daňoví a účetní poradci apod.), u kterých bude rovněž např. z uzavírané smlouvy zřejmé, že bude splněn časový test. Dalším případem může být i vznik stálé provozovny z titulu tzv. „závislého zástupce“, kdy stálá provozovna vzniká ihned bez časového testu (např. z důvodu uzavření smlouvy se zahraniční osobou, pro kterou bude na území České republiky jednat v zastoupení český rezident, který bude mít za zahraniční osobu oprávnění uzavírat smlouvy, jež budou pro tuto za zahraniční osobu závazné).

Oznamovací povinnost mají jak české právnické i fyzické osoby (čeští rezidenti), tak stálé provozovny českých nerezidentů vzniklé na území České republiky.

2018-07-03T12:54:30+00:00 21.06.2016|Czech Republic, Laws, Taxes|