Najnovije vijesti 2019-07-30T11:29:42+00:00

Najnovije vijesti

908, 2019

Pregled stipendija i njihovo oporezivanje

09.08.2019|

Oporezivanje stipendija za školovanje i studiranje te nagrade za vrijeme praktičnog rada i naukovanja Stipendije učeniku ili studentu za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama te studiranje na tuzemnim i inozemnim fakultetima može se neoporezivo isplatiti do 1.750,00 kuna mjesečno - navedeno proizlazi iz Pravilnika o porezu na dohodak iz č.6, st.1. Učenik ili student može primiti stipendiju od jednog ili više isplatitelja, ali ukupno ne više od 1.750,00 [...]

3007, 2019

Tuzemni prijenos porezne obveze kod građevinskih usluga

30.07.2019|

Građevinskim uslugama smatraju se usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge. Treba istaknuti da je u slučajevima kada jedan porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a drugom takvom poreznom obvezniku, obavi navedenu građevinsku uslugu prijenos porezne obveze nije opcija, već ga je obvezatno primijeniti. Stoga, da bi isporučitelj i stjecatelj [...]

2307, 2019

POREZNE AKTUALNOSTI – srpanj 2019.

23.07.2019|

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST – PROMJENA OPĆE STOPE OD 1. SIJEČNJA 2020. GODINE Izmjenom Zakona o porezu na dodanu vrijednost, objavljenom u Narodnim novinama broj 106/2018, od 1. siječnja 2020. godine, opća stopa poreza na dodanu vrijednost smanjuje se na 24%. Svi poduzetnici obveznici poreza na dodanu vrijednost čije su isporuke oporezive općom stopom, od početka 2020. godine na svojim izlaznim računima trebaju obračunavati i iskazivati porez na dodanu vrijednost po [...]

2207, 2019

RAD OD KUĆE – rad na izdvojenom radnom mjestu

22.07.2019|

Rad od kuće temelji  se na Zakonu o radu, pod rad na izdvojenom mjestu rada. U takvom slučaju rada, između poslodavca i radnika mora biti sastavljen ugovor u pismenom obliku te potpisan od strane poslodavca i radnika. Osim do sada općenitih podataka iz članka 15. Zakona o radu, koji se odnosi na sadržaj pisanog ugovora o radu (pisanoj potvrdi), ovakav ugovor mora sadržavati i dodatne podatke o idućim važnim aspektima: radnom [...]

1607, 2019

Kako evidentirati korištenje privatnog vozila na službenom putu?

16.07.2019|

U slučaju kada radnik na službenom putu koristi privatni automobil, uz putni nalog treba priložiti i evidenciju o prijeđenim kilometrima. Obvezni elementi putnog naloga su: datum izdavanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, mjesto u koje osoba putuje, svrha putovanja, vrijeme trajanja putovanja, vrijeme kretanja na put, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom, potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno [...]

1207, 2019

Potraživanja koja je moguće ugovorom o cesiji prenositi na novog vjerovnika

12.07.2019|

Cesija je promjena u obveznom odnosu na strani vje­rovnika kod koje dolazi do prijenosa tražbine (potraživa­nja) s dosadašnjega vjerovnika (ustupitelja ili cedenta) na novog vjerovnika (primatelja ili cesiona­ra), a da pritom dužnik (cesus) i tražbina ostaju isti. Vjerovnik svoju tražbinu prenosi ugo­vorom o cesiji. Za nastanak i valjanost ugovora nije potreban pristanak dužnika niti njegovo aktivno su­djelovanje prilikom sklapanja, ali dužnik o ustupu mora biti obaviješten (notifikacija dužnika). Na novog vjerovnika (cesionara) [...]

807, 2019

Uvodi se osnivanje d.o.o. i j.d.o.o. preko aplikacije e-osnivanje

08.07.2019|

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tr­govačkim društvima Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. i 110/15.). Ovdje ćemo spomenuti neke od važnijih novosti koje su stupile na snagu promjenom Zakona: Vrlo je važno naglasiti da se omogućava osnivanje na daljinu (on-line) društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog [...]

207, 2019

POREZNE AKTUALNOSTI – lipanj 2019.

02.07.2019|

PDV: Porezno oslobođenje za isporuke tuzemnih isporučitelja kupcima bez sjedišta u RH koji dobra izvoze u treće zemlje Izvozne isporuke su načelno one kojima se dobra iz Republike Hrvatske izvoze u treću zemlju, gdje se kao temeljni dokument i dokaz uzima postojanje jedinstvene carinske deklaracije, odnosno elektronička poruka IE599 iz sustava ECS. Izvozne isporuke oslobođene su poreza na dodanu vrijednost prema članku 45. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Pri tom [...]

2806, 2019

Rok upisa u Registar stvarnih vlasnika počinje teći od 3. lipnja 2019. do 31. prosinca 2019.

28.06.2019|

Registar stvarnih vlasnika (dalje u tekstu: Registar) je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima. Registar se uspostavlja na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon) u svrhu sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela uključujući i porezne prijevare kao i za financiranje terorizma, te s ciljem [...]

1906, 2019

Jeste li spremni za e-račune?

19.06.2019|

Od 01.07.2019. obvezno je izdavanje i zaprimanje e-računa za sve obveznike javne nabave Zakonom o elektroničkom računu u javnoj nabavi, u hrvatski su pravni poredak krajem 2018. godine unesene odredbe Direktiva 2014/55 Europskoga parlamenta i Vijeća Europske unije,  temeljem kojih su svi obveznici javne nabave od 01.prosinca 2018. godine bili obvezni zaprimati isključivo elektronički račun za svu nabavljenu robu i usluge. S ciljem ubrzanja postupka javne nabave u zemlji ali i u [...]

1706, 2019

Iznajmljujete prostor turistima ili biste željeli?

17.06.2019|

U 2019. godini, izmjenama Zakona o porezu na dohodak, odluka o visini paušala za privatne iznajmljivače prepuštena je lokalnim samoupravama, uz ograničenje osnovice od 150,00 kn kao najnižeg do 1500,00 kn kao najvišeg iznosa paušala. Visina paušala obračunavat će se prema broju fiksnih postelja u domaćinstvu, bez obzira na popunjenost i broj dana u godini kada pružate uslugu smještaja. Pomoćni ležajevi se ne uzimaju u izračun. Obračun paušala je svugdje isti: [...]

1306, 2019

Službeni tečaj za obračun cijene ugovorene u valuti

13.06.2019|

Ako su elementi za utvrđivanje porezne osnovice, osim pri uvozu dobara, utvrđeni u stranoj valuti, za preračun u kune koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze obračuna PDV-a. Iznimno, porezni obveznik može primijeniti tečaj koji na dan nastanka obveze obračuna PDV-a objavi Europska središnja banka. Konverzija drugih valuta koje nisu euro vršit će se primjenom tečaja svake valute za euro.   Za više informacija i pomoć o [...]