Годишна даночна пријава за данок од личен доход

Потсетник на роковите за исполнување на законските обврски за месец Април

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Потсетник на роковите за исполнување на законските обврски за месец Март

Оданочување на немонетарни бенефиции на вработените

Пренос на загуба на товар на остварена добивка

Потсетник на роковите за исполнување на законските обврски за месец Февруари

Преостаната сегашна вредност на средства кои не можат да се користат

Даночен застапник за ДДВ на странски лица – задолжителна обврска од 01.01.2024 

Потсетник на роковите за исполнување на законските обврски за месец Јануари

ЗАКОНСКИ ПРОМЕНИ СО ВАЖНОСТ ОД 2024-ТА ГОДИНА

ДАЛИ ПЛАНИРАТЕ ДА ОТВОРИТЕ БИЗНИС ВО ЕДНА ОД ЗЕМЈИТЕ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН?

Критични даночни рокови до крајот на годината!

Сметководствен советник – Спасителот на вашиот бизнис

Меѓународни сметководствени услуги: Уметноста на Глобализацијата

Пресметка на плата – правилно пресметајте ја вашата плата овде

Основање на Д.O.O. во Србија

Отварање фирма во Северна Македонија