ЗА ВАС, НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА…

ЕВИДЕНЦИЈА НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Законот за работниот регистар и социјалната сигурност ги обврзува сите работодавачи да водат евиденција за вработените, трошоците за работна сила, работното време. Податоците за вработените треба да бидат соодветно заштитени. Можете да им верувате на мониторингот на сите записи на персоналот на нашите експерти.

ПОДГОТОВКА НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТНИ АКТИВНОСТИ НА КОМПАНИЈАТА

  • Задолжителни внатрешни акти: систематизација, проценка на ризик, проценка на здравствениот ризик, алкохолизација, други супстанции, малтретирање, вознемирување, заштита на личните податоци, унапредување на здравјето.
  • Други необврзувачки акти: правила за плати, надомест, внатрешни правила за одредување годишен одмор, правила за употреба на службени возила.

ПОДГОТОВКА НА ИЗВРШЕНИ АКТИ И ДРУГИ СОВЕТУВАЊА ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ПРВА ПОМОШ

  • договори за вработување,
  • Договор за стипендија,
  • договор за образование на работа,
  • регистрација на вработени во задолжително осигурување,
  • известување за годишен одмор,
  • договор за употреба на службен автомобил за приватни цели,
  • разни известувања до вработените.

ВЕСТИ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Ве известуваме за новини во областа на обврзувачките колективни договори за работа, закон за вработување и други закони и прописи кои се однесуваат на обврските и правата на вработените и другите договорни вработени (автори, изведувачи, студенти…).

ЧУВАЊЕ ЛИЧНИ ПАПКИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Ажурираните и сеопфатни записи за персоналот со придружната документација на едно место е основен услов за работата на одделот за човечки ресурси и ефективна поддршка за можната посета на трудовиот инспектор. Со тим од искусни експерти, доаѓаме на ваша помош преку:

поддржувајќи го вашиот бизнис и грижете се за правната кохерентност на вашата функција за човечки ресурси со управување со лични папки,

ви помагаме да воспоставите законски потребни записи, да подготвите задолжителни политики, да организирате прегледи и обуки за вашите вработени, како и да ги информираме вработените за вашите годишни датуми за одмор,

прегледајте ги вашите записи и посочете недостатоци и отстапувања од законските барања, пред да добиете посета од инспектор.

Мониторингот на целата евиденција на персоналот може да им се верува на нашите експерти: извршување на договори на определено време, информирање на вработените за правото на годишен одмор, динамика на вршење превентивни медицински прегледи, прегледи од заштита при работа…

Сметководствен сервис UNIJA

Сметководствен сервис UNIJA е присутен на меѓународниот пазар. Се одликува со висококвалитетни сметководствени и консултантски услуги и напредни IТ решенија .

За да ги оптимизираме деловните операции на нашите клиенти, развивме напреден Unija Smart Accounting sistem – нова генерација на сметководство, кој ги поврзува клучните услуги: сметководство, IT решенија и консалтинг. На нашите клиенти им обезбедува практичен увид во комплексните односи во областа на работењето и помага во подобра информираност при донесување на правилни одлуки.

ПРЕПОРАКИ

НИ ВЕРУВААТ

НАЈНОВИ ВЕСТИ