Трансферни цени
3. февруари, 2022

Трансферни цени

Трансакциите помеѓу поврзаните страни се важен момент во деловното работење на правните лица, особено кај мултинационалните групи. Овие трансакции сѐ повеќе стануваат предмет на внимание на Даночната управа, така што соодветната цена по која се извршуваат е од клучно значење за минимизирање на деловните ризици во групацијата.

Даночниот обврзник е должен да ги прикаже трансакциите со поврзаните лица, посебно во својот даночен биланс. Тој дава подетални информации за овие трансакции до даночната администрација преку извештаи за трансферни цени.
Целта е да се одреди цената на трансакциите помеѓу поврзаните страни.

Најважниот чекор е да се избере метод за проверка на усогласеноста на трансферните цени со цените утврдени на принципот „непристрасност“. Избраниот метод мора да биде соодветен на околностите во кои се случила трансакцијата. Извештајот за трансферните цени се доставува до Даночната управа по нејзино барање, па се препорачува да се изготвува истиот на годишно ниво.

Во Data-Link Unija Consulting, обезбедуваме услуги за подготовка на TЦ (трансферни цени) документација за целиот регион на едно место, што нѐ води до единствен пристап, најдобра пракса и пониски цени доколку подготвиме Master file и локални датотеки за неколку земји во регионот. Ние ги користиме истите податоци, така што во случај на меѓународна TЦ ревизија сите поврзани страни ќе бидат покриени на ист начин.

Покрај подготовката на TЦ документацијата, креираме TЦ политики за вас, вршиме известување за CBCR и KID како и TЦ консултантски услуги, во случај да сакате да проверите дали сте на вистинскиот пат во текот на деловната година, кога станува збор за трансакциите со поврзани лица.

Заклучок:

Трансакциите меѓу поврзаните страни мора да се водат според принципот на пазарна вредност. Даночниот обврзник е должен, пред почетокот или во моментот на одредена трансакција со поврзана компанија, да документира процес на одредување на цените, што е во согласност со принципот на непристрасна трансакција, врз основа на информациите што му се достапни во тој момент. Како доказ, неопходно е да се има студија и трансферни цени, во кои е опишан еден од методите за утврдување на принципот на пазарна вредност за трансакции.