ЗА ВАС, НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА…

СМЕТКОВОДСТВЕНО УПРАВУВАЊЕ

Финансиското сметководство и даночните книги се основа за подготовка на финансиски извештаи, извештаи и даночни пријави.

 • снимање деловни настани во главната книга и истовремено во биланс на клиенти и добавувачи
 • водење регистар на основни средства
 • помош при управување со вашите помошни книги (на пример, книги за тргување, книговодство на материјали, сметки за нарачки за патување, книги за наплата) и усогласување со главната книга
 • водење законски даночни книги и евиденција (за поединечни даночни обврзници, на пр. за ДДВ)
 • Он-лајн совети до клиентите за усогласеност на документите со даночното законодавство (при издавање фактури, ликвидација на примени фактури и сметки, патни сметки и други договори и документи) и поддршка на операциите на клиентите (информации, обезбедување извештаи)
 • советување за избор или правилно разбирање на сметководствените политики (за важни деловни одлуки).

ИЗВЕШТАЈ (ФИНАНСИСКИ ИЗЈАВИ И ИЗВЕШТАЈ)

Врз основа на книгите, ние подготвуваме пропишани финансиски извештаи, извештаи до други државни институции и вашите внатрешни извештаи што ви се потребни за управување, контрола и процесот на донесување одлуки.

 • подготовка на внатрешни извештаи според потребите на клиентот (за управување, за сопственици, групно известување)
 • водење регистар на основни средства
 • изработка на законски извештаи за за Државна статистика, Управа за Јавни приходи, Народна Банка
 • подготовка на годишни финансиски извештаи (законски извештаи: биланс на состојба, биланс на успех, извештај за парични текови, други законски извештаи, белешки и обелоденувања)

ДАНОЧНИ ПРЕСМЕТКИ

Секој деловен субјект е обврзник за најмалку еден од даноците, за кој е неопходно да се чуваат пропишаните книги или евиденција и да поднесуваат даночни пријави.

 • Пресметка на ДДВ и други законски сметки според законот за ДДВ
 • водење даночна евиденција и евиденција според прописите за ДДВ
 • пресметка на данок на доход од самостојна дејност или данок на добивка
 • водење евиденција за годишни даночни пријави (евиденција за покривање даночни загуби, користење на даночни кредити)
 • пресметка на задржаниот данок за плаќање на приход со извор во вашата земја (на пример, при исплата на дивиденда, камати, хонорари, наемнини…) и помош при остварување придобивки од меѓудржавни договори
 • правење други даночни пријави и пресметки

СМЕТКОВОДСТВЕН НАДЗОР И КОНСАЛТИНГ

Дел од сметководствената функција се изведува и на вашето деловно место, за што е корисно да се вршат внатрешни контроли,kontrole:

 • преглед на евиденција на деловни настани во деловни и даночни книги,
 • контрола на усогласеноста на сметководствените документи со законодавството и сметководствените стандарди,
 • контрола на состојбата на побарувањата и обврските во главните и аналитичките помошни книги,
 • сметководствени консалтинг заради организација на сметководството и финансиите или за донесување важни деловни одлуки.

ПРЕДНОСТИ НА СМЕТКОВОДСТВОТО НА УНИЈА

Никаде на друго место нема да најдете се што ви треба на едно место: сертифицирана висококвалитетна испорака на услуги, највисок стандард за безбедност на информации, високо обучени професионалци и сеопфатни сметководствени решенија. Без оглед на големината на вашиот бизнис, ние ви се посветуваме целосно и темелно.

СЕОПФАТНО СМЕТКОВОДСТВЕНО РЕШЕНИЕ НА ЕДНО МЕСТО

Од сметководство, контрола и консалтинг до подготовка на извештаи. Од сметководство за микро компании до сметководство за меѓународни компании.

НАЈВИСОК КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИ – ISO 9001 STANDARD

Висококвалитетно пружање услуги, осигурани со сертификатот ISO 9001: 2015.

НАЈВИСОКО НИВО НА ЗАШТИТА НА ИНФОРМАЦИИТЕ – ISO 27001 STANDARD

Ние сме првиот сметководствен сервис во Словенија кој може да го докаже начинот на заштита на информациите во согласност со стандардот ISO 27001

ВИСОКОПРОФЕСИОНАЛЕН СТАНДАРД

Висококвалитетен стручен кадар со константна едукација – над 100 часа годишно тренинрање по вработен, со што го надминува европскиот просек.

СО НАС ЌЕ БИДЕТЕ СИГУРНИ

Високото ниво на даночна сигурност за клиентите е нашето основно упатство.

UNIJA SMART ACCOUNTING

Сметководството на новата генерација ги надминува традиционалните сметководствени граници и подобро го користи потенцијалот на собраните податоци

МЕЃУНАРОДНО ПРИСУСТВО

Сеопфатни сметководствени решенија за 14 држави од Централна и Источна Европа.

СОВЕТУВАЊЕ (КОНСАЛТИНГ)

Се на едно место: даночно, правно, сметководствено, бизнис и финансиско советување.

Сметководствен сервис UNIJA

Сметководствен сервис UNIJA е присутен на меѓународниот пазар. Се одликува со висококвалитетни сметководствени и консултантски услуги и напредни IТ решенија .

За да ги оптимизираме деловните операции на нашите клиенти, развивме напреден Unija Smart Accounting sistem – нова генерација на сметководство, кој ги поврзува клучните услуги: сметководство, IT решенија и консалтинг. На нашите клиенти им обезбедува практичен увид во комплексните односи во областа на работењето и помага во подобра информираност при донесување на правилни одлуки.

ПРЕПОРАКИ

НИ ВЕРУВААТ