СМЕТКОВОДСТВО ЗА ГОЛЕМИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ

Директорот на компанијата ја носи одговорноста за точноста и вистинитоста на информациите за билансот на состојба. Затоа, од голема важност е да знаете на кому сте ги довериле водење сметки и изготвување финансиски извештаи.

НАМЕСТО ВАС, НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА

СМЕТКОВОДСТВЕНО УПРАВУВАЊЕ

Финансиските сметководствени и даночни книги се основа за подготовка на финансиски извештаи, извештаи и даночни пријави.

 

 • Евидентирање на деловни настани во главната книга и истовремено во билансните сметки на клиентите и добавувачите
 • Управување со регистарот на основни средства
 • помош при управување со вашите помошни книги (на пример, книги за тргување, книговодство на материјали, сметки за нарачки за патување, книги за наплата) и усогласување со главната книга
 • водење законски даночни книги и евиденција (за поединечни даночни обврзници, на пр. за ДДВ)
 • Он-лајн совети до клиентите за усогласеност на документите со даночното законодавство (при издавање фактури, ликвидација на примени фактури и сметки, патни сметки и други договори и документи) и поддршка на операциите на клиентите (информации, обезбедување извештаи)
 • советување за избор или правилно разбирање на сметководствените политики (за важни деловни одлуки).

ИЗВЕШТАЈ (ФИНАНСИСКИ ИЗЈАВИ И ИЗВЕШТАЈ)

Врз основа на деловните книги, подготвуваме пропишани финансиски извештаи, извештаи до други државни институции и вашите внатрешни извештаи што ви се потребни за управување, контрола и процесот на донесување одлуки.

 • подготовка на внатрешни извештаи според потребите на клиентот (за менаџмент, за сопственици корпоративно известување)
 • водење регистар на основни средства
 • изработка на законски извештаи за Државна статистика, Управа за Јавни приходи, Народна Банка
 • подготовка на годишни финансиски извештаи (законски извештаи: биланс на состојба, биланс на успех, извештај за парични текови, други законски извештаи, белешки и обелоденувања)

ДАНОЧНИ ПРЕСМЕТКИ

Секој деловен субјект е должен за најмалку еден од даноците за кој е потребно да води пропишани книги или евиденции и да поднесува пријави, пријави и даночни изјави.

 • Пресметка на ДДВ и други законски пресметки според законот за ДДВ
 • Водење даночни книги и евиденции според прописите за ДДВ
 • пресметка на данок на доход од самостојна дејност или данок на добивка
 • водење евиденција за годишни даночни пријави (евиденција за покривање даночни загуби, користење на даночни кредити)
 • пресметка на задржаниот данок за плаќање на приход со извор во вашата земја (на пример, при исплата на дивиденда, камати, хонорари, наемнини…) и помош при остварување придобивки од меѓудржавни договори
 • подготовка други даночни пријави и пресметки

СМЕТКОВОДСТВЕН НАДЗОР И КОНСАЛТИНГ

Дел од сметководствената функција ја извршувате и вие, за што е корисно да се спроведуваат внатрешни контроли.

 

 • преглед на евиденција на деловни настани во деловни и даночни книги,
 • контрола на усогласеноста на сметководствените документи со законодавството и сметководствените стандарди,
 • контрола на состојбата на побарувањата и обврските во главните и аналитичките помошни книги,
 • сметководствени консалтинг заради организација на сметководството и финансиите или за донесување важни деловни одлуки.

КАЛКУЛАТОР ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИ

Сметководството е многу повеќе од само броеви – тоа е универзален јазик на работа.

ПРЕДНОСТИ НА СМЕТКОВОДСТВОТО НА УНИЈА

Никаде на друго место нема да најдете се што ви треба на едно место: сертифицирана висококвалитетна испорака на услуги, највисок стандард за безбедност на информации, високо обучени професионалци и сеопфатни сметководствени решенија. Без оглед на големината на вашиот бизнис, ние ви се посветуваме целосно и темелно.

СЕОПФАТНО СМЕТКОВОДСТВЕНО РЕШЕНИЕ НА ЕДНО МЕСТО

Од сметководство, контрола и консалтинг до подготовка на извештаи. Од сметководство за микро компании до сметководство за меѓународни компании.

НАЈВИСОК КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИ – ISO 9001 STANDARD

Висок степен на квалитет на услуги, осигурани со сертификатот ISO 9001: 2015.

НАЈВИСОКО НИВО НА ЗАШТИТА НА ИНФОРМАЦИИТЕ – ISO 27001 STANDARD

Ние сме првиот сметководствен сервис во Македонија кој може да го докаже начинот на заштита на информациите во согласност со стандардот ISO 27001

ВИСОКО-ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАНДАРД

Висококвалитетен стручен кадар кој се обликува со константни едукации– над 100 часа годишно едукација по вработен, со што го надминуваме европскиот просек.

СО НАС ЌЕ БИДЕТЕ СИГУРНИ

Високото ниво на даночна сигурност за клиентите е нашето основно упатство.

UNIJA SMART ACCOUNTING

Сметководството на новата генерација ги надминува традиционалните сметководствени граници и подобро го користи потенцијалот на собраните податоци

МЕЃУНАРОДНО ПРИСУСТВО

Сеопфатни сметководствени решенија за 14 држави од Централна и Источна Европа.

СОВЕТУВАЊЕ (КОНСАЛТИНГ)

Се на едно место: даночно, правно, сметководствено, бизнис и финансиско советување.

ДАЛИ СТЕ НЕЗАДОВОЛНИ ОД МОМЕНТАЛНОТО СМЕТКОВОДСТВО?

СМЕНЕТЕ ГИ ВАШИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ!

Сметководствен сервис UNIJA

Сметководствениот сервис UNIJA е присутен на меѓународниот пазар. Се одликува со висококвалитетни сметководствени и консултантски услуги и напредни IТ решенија.

За да ги оптимизираме деловните операции на нашите клиенти, развивме напреден Unija Smart Accounting sistem – нова генерација на сметководство, кој ги поврзува клучните услуги: сметководство, IT решенија и консалтинг. На нашите клиенти им обезбедува практичен увид во комплексните односи во областа на работењето и помага во подобра информираност при донесување на правилни одлуки.

ПРЕПОРАКИ

КЛИЕНТИ КОИ СЕ УВЕРИЛЕ ВО КВАЛИТЕТОТ НА НАШИТЕ УСЛУГИ

C&A, H&M, Hilti, Scania, Špica International, OMV, GSK, Pepco, JYSK, Toyota

Toyota, Air France, Baxter, Resalta, Siol, Total, Vitapur, Ikea

Petrol, Pivovarna Laško Union, Intereuropa, Hycu, Lpp Fashion, Makita

Optika Clarus, Lagermax, IBM, Danfoss, Henkel, LTH Castings, Mondelez, Mennyacht, Hokejska zveza Slovenije, HBO