Сметководство за мали претпријатија и претприемачи

Поддршка за вашиот мал бизнис уште од самиот почеток, кога поддршката е најмногу потребна.

 • Водење деловна евиденција
 • Изготвување на сметководствени документи
 • Книжење на банкарски изводи
 • Пресметка на ДДВ
 • Пресметка на останати даноци
 • Изготвување на даночни пријави
 • Изготвување на месечни извештаи за интерни потреби
 • Изготвување на други извештаи пропишани во локалното законодавство
 • Изготвување и книжење на патни налози
 • Евиденција на основни средства и пресметка на амортизација
 • Месечна контрола на документацијата,издадените фактури и остварениот промет
 • Кадровска евиденција
 • Изготвување на завршна сметка
 • Достапност- секојдневно во работното време
 • Даночни совети и консултации – личен сметководител

Проверете како
унија може да
ви помогне!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ