Сметководство за големи и средни претпријатија

Коректноста и вистинитоста на податоците во билансот на состојба е одговорност на директорот на компанијата. Од суштинско значење е да знаете на кого сте му довериле да управува со вашите деловни книги и да изготвува финансиски извештаи.

Сеопфатна сметководствена услуга во Унија

ОД КНИЖЕЊЕ ДО КОНТРОЛА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

УПРАВУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВОТО

Финансиско сметководство и даночни книги се основа за подготовка на финансиските извештаи, извештаи и даночни пријави. Ние нудиме:

Книжење на деловни настани во главната книга и во исто време во евиденцијата на клиенти и добавувачи

водење на регистар на основни средства

помошна евиденција (на пр. трговски книги, материјал сметководство, патни налози, сметки, готовина) и во координација со главната книга

водење на законски даночни книги и евиденции (за поединечни даночни обврзници, на пр. за ДДВ)

Он-лајн советување за клиентите за усогласеноста на документите со даночните закони (при издавање на фактури, ликвидација на примени фактури и сметки, патни сметки и други договори и документи) и поддршка на активностите на клиентите (информации, обезбедување на извештаи)

советување за избор или правилно разбирање на сметководствените политики (за големи деловни одлуки).

ИЗВЕСТУВАЊЕ (ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И ИЗВЕШТАИ)

Врз основа на книгите, ние ги подготвуваме пропишаните финансиски извештаи, извештаи до други државни институции и вашите внатрешни извештаи кои ви се потребни во управувањето, контролата и процесот на донесување одлуки.

изработка на интерни извештаи според потребите на клиентот (за управување, за сопственици, групно известување)

водење на регистар на основни средства

изработка на законски извештаи за Државна статистика, Управа за Јавни приходи, Народна Банка

изготвување на годишни финансиски извештаи (законски извештаи: биланс на состојба, биланс на успех, извештај за парични текови, други законски извештаи, забелешки и обелоденувања)

учество во известување до Надзорниот одбор и Генералното собрание

ДАНОЧНИ ПРЕСМЕТКИ

Секој деловен субјект е обврзник за најмалку еден од даноците, за кој е неопходно да се чуваат пропишаните книги или евиденција и да поднесуваат даночни пријави.

Секој деловен субјект е обврзник за најмалку еден од даноците, за кој е неопходно да се чуваат пропишаните книги или евиденција и да поднесуваат даночни пријави.

водење на даночна евиденција според прописи за ДДВ,

пресметка на данок на доход од самостојна дејност или данок на добивка,

евиденција за годишна даночна пријава (на пример, евиденција за покривање на даночните загуби, користење на даночни кредити),

пресметката на задржан данок за плаќање на приход со извор во Македонија (на пример, при исплата на дивиденди, камати, авторски права, наемнини ...) и помош во остварувањето на бенефиции од меѓудржавни договори,

правење други даночни пријави и пресметки.

СМЕТКОВОДНИ НАДЗОР И КОНСАЛТИНГ

Дел од сметководствената функција се врши и кај вас, затоа е корисно да се извршуваат внатрешните контроли:

преглед на евиденција на деловни настани во деловни и даночни книги,

контрола на усогласеноста на сметководствените документи со законодавството и сметководствените стандарди,

контрола на состојбата на побарувањата и обврските во главните и аналитичките помошни книги,

сметководствен консалтинг заради организација на сметководството и финансиите или за донесување важни деловни одлуки.

Дали се грижите за безбедноста на податоците при пресметување на платите?

Оставете ја пресметката на платите на професионалци

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИ ВО УНИЈА

Проверете како
унија може да
ви помогне!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ