ЗА ВАС, НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА…

СМЕТКОВОДСТВЕНО УПРАВУВАЊЕ

Финансиското сметководство и даночните книги се основа за подготовка на финансиски извештаи, извештаи и даночни пријави.

 • снимање деловни настани во главната книга и истовремено во биланс на клиенти и добавувачи
 • водење регистар на основни средства
 • помош при управување со вашите помошни книги (на пример, книги за тргување, книговодство на материјали, сметки за нарачки за патување, книги за наплата) и усогласување со главната книга
 • водење законски даночни книги и евиденција (за поединечни даночни обврзници, на пр. за ДДВ)
 • Он-лајн совети до клиентите за усогласеност на документите со даночното законодавство (при издавање фактури, ликвидација на примени фактури и сметки, патни сметки и други договори и документи) и поддршка на операциите на клиентите (информации, обезбедување извештаи)
 • советување за избор или правилно разбирање на сметководствените политики (за важни деловни одлуки).

ИЗВЕШТАЈ (ФИНАНСИСКИ ИЗЈАВИ И ИЗВЕШТАЈ)

Врз основа на книгите, ние подготвуваме пропишани финансиски извештаи, извештаи до други државни институции и вашите внатрешни извештаи што ви се потребни за управување, контрола и процесот на донесување одлуки.

 • подготовка на внатрешни извештаи според потребите на клиентот (за управување, за сопственици, групно известување)
 • водење регистар на основни средства
 • изработка на законски извештаи за за Државна статистика, Управа за Јавни приходи, Народна Банка
 • подготовка на годишни финансиски извештаи (законски извештаи: биланс на состојба, биланс на успех, извештај за парични текови, други законски извештаи, белешки и обелоденувања)

ДАНОЧНИ ПРЕСМЕТКИ

Секој деловен субјект е обврзник за најмалку еден од даноците, за кој е неопходно да се чуваат пропишаните книги или евиденција и да поднесуваат даночни пријави.

 • Пресметка на ДДВ и други законски сметки според законот за ДДВ
 • водење даночна евиденција и евиденција според прописите за ДДВ
 • пресметка на данок на доход од самостојна дејност или данок на добивка
 • водење евиденција за годишни даночни пријави (евиденција за покривање даночни загуби, користење на даночни кредити)
 • пресметка на задржаниот данок за плаќање на приход со извор во вашата земја (на пример, при исплата на дивиденда, камати, хонорари, наемнини…) и помош при остварување придобивки од меѓудржавни договори
 • правење други даночни пријави и пресметки

СМЕТКОВОДСТВЕН НАДЗОР И КОНСАЛТИНГ

Дел од сметководствената функција се изведува и на вашето деловно место, за што е корисно да се вршат внатрешни контроли,kontrole:

 • преглед на евиденција на деловни настани во деловни и даночни книги,
 • контрола на усогласеноста на сметководствените документи со законодавството и сметководствените стандарди,
 • контрола на состојбата на побарувањата и обврските во главните и аналитичките помошни книги,
 • сметководствени консалтинг заради организација на сметководството и финансиите или за донесување важни деловни одлуки.

ПРЕДНОСТИ НА СМЕТКОВОДСТВОТО НА УНИЈА

Никаде на друго место нема да најдете се што ви треба на едно место: сертифицирана висококвалитетна испорака на услуги, највисок стандард за безбедност на информации, високо обучени професионалци и сеопфатни сметководствени решенија. Без оглед на големината на вашиот бизнис, ние ви се посветуваме целосно и темелно.

СЕОПФАТНО СМЕТКОВОДСТВЕНО РЕШЕНИЕ НА ЕДНО МЕСТО

Од сметководство, контрола и консалтинг до подготовка на извештаи. Од сметководство за микро компании до сметководство за меѓународни компании.

НАЈВИСОК КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИ – ISO 9001 STANDARD

Висококвалитетно пружање услуги, осигурани со сертификатот ISO 9001: 2015.

НАЈВИСОКО НИВО НА ЗАШТИТА НА ИНФОРМАЦИИТЕ – ISO 27001 STANDARD

Ние сме првиот сметководствен сервис во Словенија кој може да го докаже начинот на заштита на информациите во согласност со стандардот ISO 27001

ВИСОКОПРОФЕСИОНАЛЕН СТАНДАРД

Висококвалитетен стручен кадар со константна едукација – над 100 часа годишно тренинрање по вработен, со што го надминува европскиот просек.

СО НАС ЌЕ БИДЕТЕ СИГУРНИ

Високото ниво на даночна сигурност за клиентите е нашето основно упатство.

UNIJA SMART ACCOUNTING

Сметководството на новата генерација ги надминува традиционалните сметководствени граници и подобро го користи потенцијалот на собраните податоци

МЕЃУНАРОДНО ПРИСУСТВО

Сеопфатни сметководствени решенија за 14 држави од Централна и Источна Европа.

СОВЕТУВАЊЕ (КОНСАЛТИНГ)

Се на едно место: даночно, правно, сметководствено, бизнис и финансиско советување.

Сметководствен сервис UNIJA

Сметководствен сервис UNIJA е присутен на меѓународниот пазар. Се одликува со висококвалитетни сметководствени и консултантски услуги и напредни IТ решенија .

За да ги оптимизираме деловните операции на нашите клиенти, развивме напреден Unija Smart Accounting sistem – нова генерација на сметководство, кој ги поврзува клучните услуги: сметководство, IT решенија и консалтинг. На нашите клиенти им обезбедува практичен увид во комплексните односи во областа на работењето и помага во подобра информираност при донесување на правилни одлуки.

ПРЕПОРАКИ

НИ ВЕРУВААТ

НАЈНОВИ ВЕСТИ

26. јануари, 2023

Измена на закони од даночна сфера во Р.С.Македонија

Usvojene su izmjene i dopune Zakona o porezu na lični dohodak, dok su izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakona o porezu na dobit još u skupštinskoj proceduri. Sve detalje promjena donosimo u ovom tekstu.

Повеќе
23. јануари, 2023

Флуктуација и заминување на експерти за пресметката на платите

Поради флуктуацијата на вработени, може да се случи фирма со 50 или повеќе вработени да остане без експерт за плати. Кои се сите проблеми што може да се случат доколку единствениот што пресметува плати ја напушти компанијата?

Повеќе
21. ноември, 2022

Бараме системски инженери со добро познавање на одбојката. Или барем кошарка. И фудбалот е добредојден.

Системски инженер (м/ж) Не, навистина. Би сакале да победиме на меѓународните спортски игри на Унија. Составуваме тим. Секако, сакаме да […]

Повеќе
21. ноември, 2022

Дали пресметката на плата треба да се довери на надворешна компанија?

Сите работодавци вложуваат големи напори да обезбедат информациите за платите и придобивките да не станат јавни. Токму тука, и многу често, стапува на сцена аутсорсингот на плати, како решение кое може да ги задоволи сите барања на вработените и нивните работодавци.

Повеќе
16. септември, 2022

Пријавете се за Unija Challenge за студенти

Направивме бројни напредоци во професионалните и техничките области и воспоставивме нови деловни стандарди. Токму затоа сакаме да им помогнеме на младите да стекнат вештини кои ќе бидат корисни во деловниот свет покрај нивното формално образование. Еден од овие начини се ваквите натпревари.

Повеќе
8. август, 2022

Промени во законот за вршење сметководствени услуги во С.Р. Македонија

Со овој закон се уредуваат условите на вршење на сметководствени работи, субјектите кои вршат сметководствени работи, условите за стекнување со статус на сметководител и овластен сметководител, организацијата и работењето на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонија, основањето и надлежностите на Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македонија, како и други прашања кои се однесуваат на вршењето на сметководствени работи.

Повеќе
3. август, 2022

Одржување и управување со информациската инфраструктура

Во Unija Sibit, се гордееме со нашата професионална ИТ поддршка со брзо време на одговор и 24/7 одржување, што значи 24 часа на ден, 7 дена во неделата, вклучително и сабота, недела и празници. Професионалната и сеопфатна поддршка ви гарантира доверливост и висока достапност на сите елементи на информацискиот систем, а одржувањето целосно е  прилагодено на потребите и желбите на клиентот.

Повеќе
28. јули, 2022

Правна превентивна длабинска анализа

Унија консалтинг им нуди на клиентите преглед на Due Diligence. Ова може да вклучува правен, даночен и деловно-финансиски преглед или друга форма на специјализирана ревизија, на пр. комерцијален, технолошки, оперативен преглед.

Повеќе
13. јули, 2022

Проверка на даночната и финансиската состојба на фирмата

Многу е важно да ги идентификувате даночните и финансиските ризици во една компанија, не само ако размислувате за преземањето на таа компанија, туку и кога сакате да ја проверите даночната и финансиската состојба на тековните активности на вашата компанија, да избегнете непотребни казни или да проверите дали има простор за заштеда (оптимизација).

Повеќе
30. јуни, 2022

Потпишан договор со еконосмкиот факултет при универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје

Unija Smart Accounting и Економскиот факултет во Скопје на втори овој месец го потпишаа Договорот за деловна и техничка соработка. […]

Повеќе