Сметководствено советување

Ако самите ги водите сопствените деловни книги, понекогаш ви е потребна консултација за оптимално сметководствено и даночно решение. Можеби само сакате да направите завршна сметка, или специфичен преглед од сметководствениот систем и негова оптимизација.

СЕКОЈДНЕВНА ПОДДРШКА ЗА ВАШЕТО СМЕТКОВОДСТВОТО
телефонска / електронска консултација за тековните сметководствени проблеми (доколку е потребно на интерниот сметководител),

помош во изготвување на годишни сметки (годишна даночна пријава, биланс на состојба, биланс на успех, извештај за паричните текови, други извештаи и белешки и објаснувања)
ЕДНОКРАТНО СОВЕТУВАЊЕ
Поставување пресметки во производството,

помош во воспоставувањето на внатрешно известување или создавање специјални извештаи,

оптимизација на сметководствената и финансиската функција,

советување за избор или правилно разбирање на сметководствените политики (за важни деловни одлуки),

помош во изготвувањето на внатрешни упатства или сметководствени политики.

Проверете како
унија може да
ви помогне!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ