ЗА ВАС, НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА…

Пресметка на плати за бизниси

Платите на вработените се деловна тајна за повеќето работодавачи и затоа најчувствително прашање за вработените. Значи, точноста во наплатата и стручното управување е уште поважна. За вашата компанија, целосно прифаќаме исплата на плати и други исплати на вработените.

месечно пресметување на надоместокот на трошоците за персоналот

пресметување на хонорарот, договорни договори, такси, итн.

подготовка на патни налози за плати и други надоместоци, придонеси и даноци

известување до Институтот за пензиско и инвалидско осигурување, даночната администрација итн.

поднесување барања за враќање на платите и придонесите

периодични пресметки (регресии, бонуси…)

автоматизирани извештаи за структурата на трошоците за работна сила по центри и проекти за трошоци

подготовка на извештаи и други услуги по потреба за внатрешна употреба на клиентот

Пресметка на платите за меѓународни компании

Со активно присуство на меѓународната арена, Унија им овозможува на своите клиенти да плаќаат плати за сите компании што работат во регионот на ЦИЕ. Истовремено со пресметката на платите и другите исплати, ние исто така се грижиме за сите задолжителни месечни и годишни извештаи до надлежните институции.

Е-бизнис во пресметката на платите

Нема повеќе препишување податоци во системот или носење документација кај сметководител.

Современите IТ решенија на Unija овозможуваат брз, лесен и ефикасен бизнис без хартија. Вашите вработени сега имаат 24 -часовен преглед на релевантна документација и годишен одмор на нивниот мобилен телефон.

Документацијата потребна за пресметка на платите (патни трошоци, боледување …) се скенира и во документарниот систем.

Врз основа на скенираните документи, вршиме пресметка на платите за вашите работници.

Преку нашата мобилна апликација Unija App, вашите вработени имаат 24/7 пристап до нивните платежни листови, преглед на состојбата на годишниот одмор, друга внатрешна документација што ја објавувате (акти на компанијата, огласна табла, итн.), Може да аплицираат за отсуство и да добијат одговор на нивниот телефон.

ЗОШТО ВРЕДИ ДА СЕ ПРЕСМЕТА ПЛАТАТА ВО УНИЈА?

Според нашето искуство, компаниите одлучуваат да го сторат тоа првенствено поради оптимизација на трошоците и професионалност, а нивните вработени се пренасочуваат кон работата и задачите што создаваат поголема додадена вредност за компанијата.

ПРЕД

Пресметка на плата во компанијата

 • Едно лице кое врши сметководствена, административна работа и човечки ресурси.
 • Просечно 12 часа обука годишно (ако има време)
 • Аd-hoc законодавство за следење
 • Нецелосен пренос на побарувања за поврат на средства, неискористување на сите можности за ослободување, ослободување.
 • Трошоците за пресметување на платите зависат од времето поминато од вработеното лице месечно за оваа задача
 • Одложувања и нередовни плаќања поради отсуство на вработен (одмор, боледување)
 • Рачно подготвени извештаи за управување
 • Откривање на платите на вработените
 • Идентификување на неправилности за време на инспекцијата (казна)
 • Во секоја земја по еден вработен

ПОТОА

Надворешен изведувач – Унија сметководствена куќа

 • стручни лица специјализирани за пресметка на плати
 • 100 часа образование по вработен
 • Специјализирани консултанти кои секојдневно ги следат иновациите и промените во законодавството (човечки ресурси, трудово право, данок)
 • Тековни (месечни) барања за надомест на надомест на плата и ослободување од плаќање придонеси и награди
 • Фиксна трошок на пресметка на плата (однапред позната)
 • Редовни плаќања во пропишаните, договорени рокови
 • Автоматизирани извештаи за структурата на трошоците за работна сила по центри и проекти за трошоци, и автоматизирани извештаи до Даночната управа и AJPES
 • 100 проценти безбедност на податоци во согласност со ISO 27001
 • Успешно завршување на инспекцијата
 • Еден администратор за сите пазари во Јадранскиот регион

Сметководствен сервис UNIJA

Сметководствен сервис UNIJA е присутен на меѓународниот пазар. Се одликува со висококвалитетни сметководствени и консултантски услуги и напредни IТ решенија .

За да ги оптимизираме деловните операции на нашите клиенти, развивме напреден Unija Smart Accounting sistem – нова генерација на сметководство, кој ги поврзува клучните услуги: сметководство, IT решенија и консалтинг. На нашите клиенти им обезбедува практичен увид во комплексните односи во областа на работењето и помага во подобра информираност при донесување на правилни одлуки.

ПРЕПОРАКИ

НИ ВЕРУВААТ