Пресметка на плати

Многу чувствителна област која е предмет на
чести промени во законодавството и регулативата,
поради што ви се потребни експерти од доверба.

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИ И ДРУГИ ИСПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Платите на вработените во најголем дел од компаниите се деловна тајна и најчувствителна тема што се однесува на вработените. Затоа точноста во пресметката и советувањето се уште поважни. Истовремено покрај пресметката на плата и останатите исплати за вработените се грижиме и за сите месечни и годишни извештаи за надлежните институции.

месечна пресметка на надоместокот и надомест на трошоците за вработените

пресметка на авторски права, договори, состаноци итн.

изработка на платни налози за исплата на плати и други лични примања, придонеси и даноци

известување до Управата за јавни приходи, Фондот за здравствено и пензиско и инвалидско осигурување, Агенцијата за вработување и други државни институции

изготвување на барања за исплата на олеснувања,субвенции и рефундации.

периодични пресметки (регресии, бонуси …)

автоматски извештаи за структурата на трошоците за работна сила по центри на трошоци и проекти

подготовка на извештаи и други услуги по потреба за внатрешна употреба на клиентот

Оптимизирајте ја пресметката на
платите и трошоците од работен однос.

Доверете ни ја пресметката на плати на нас

Проверете како
унија може да
ви помогне!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ