Персонални услуги
за бизниси

КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА

Законодавството од областа на трудот ги обврзува сите работодавачи да водат евиденција за вработените, трошоци за работна сила, работно време. Податоците за вработените треба да бидат соодветно заштитени. Можете да ги доверите на чување досиејата на сите вработени на нашите експерти.

ПОДГОТОВКА НА ИНТЕРНИТЕ РАБОТНО-ПРАВНИ АКТИ
Задолжителна внатрешна правила: систематизација, процена на ризикот, проценка на ризик по здравјето, малтретирање, вознемирување (мобинг), заштита на личните податоци
Други необврзувачки акти: правилник за плати, надоместоци, интерни правила за утврдување на годишен одмор, правилник за употреба на службени возила.
ПОДГОТОВКА НА ИЗВРШНИ АКТИ И ДРУГИ КАДРОВСКИ КОНСУЛТАЦИИ
договори за вработување,
Договор за стипендија,
договор за обука на работното место,
регистрација на вработени во задолжително осигурување,
известување за годишен одмор,
договор за употреба на приватно возило за службена употреба,
разни известувања до вработените.
КАДРОВСКИ НОВОСТИ

Ние ве информираме за новите случувања во однос на колективен договор, Законот за работни односи и други закони и прописи кои имаат влијание на правата и обврските на вработените.

Чување лични папки за вработените

Навремената и сеопфатна евиденција на вработените со придружната документација на едно место е основен услов за работата на одделот за човечки ресурси и ефективна поддршка за можна посета на инспекторот за труд. Со тим од искусни експерти, доаѓаме до ваша помош преку:

ние го поддржуваме вашиот бизнис и се грижиме за законската усогласеност на вашата кадровска функција со водење лични папки,

помагаме да се воспостават законски потребни документи, да се подготват задолжителни политики, да се организираат прегледи и обуки за вашите вработени, како и да се информираат вработените за вашето годишно отсуство,

ја разгледуваме вашата евиденција, а пред да ја посетиме инспекторот, обрнуваме внимание на недостатоците и отстапувањата од законските барања.

Мониторингот на сите кадровски евиденции може да им се верува на нашите експерти: вршење на договори за фиксен рок, информирање на вработените за правото на годишен одмор, динамиката на вршење на превентивни лекарски прегледи, прегледи од безбедност …

Проверете како
унија може да
ви помогне!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ