ЗА ВАС, НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА…

ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СОВЕТУВАЊА

Даночно советување со сите видови даноци и доприноси, вклучувајќи и меѓународен простор:

 • Оданочување на физички лица со данок на доход
 • Придонеси за социјално осигурување
 • Оданочување на правни лица
 • Задржан данок
 • Данок на додадена вредност
 • Оданочување на недвижен имот
 • Акцизи
 • Други форми на даноци

ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ПРОЦЕДУРИТЕ ПРЕД ДАНОЧНИ ИНСПЕКЦИИ

Ние комбинираме широко познавање на македонското и меѓународното даночно законодавство, вклучувајќи познавање на сметководствени и законски прописи. Затоа, ние ве подготвуваме за можна посета од страна на инспектори и учествуваме во инспекциите.

 • Подготовка за посета на инспекторот
 • Вѐ застапуваме во постапката
 • Комуникација со даночниот орган
 • Подготовка на забелешки, жалби и други правни лекови во постапката

ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ

Трансферните цени претставуваат една од најризичните области на меѓународното оданочување, бидејќи 70% од меѓународната трговија се врши во рамките на меѓународните групи на компании. Ние вѐ советуваме за трансферните цени, така што вашиот бизнис ќе биде во согласност со законот.

 • Преглед на релевантноста на трансферните цени
 • Подготовка на соодветна документација за трансферните цени

DUE DILIGENCE НА КОМПАНИЈАТА

Добивање на информации потребни за донесување стратешки одлуки или анализа на работењето на компанијата и проценка на тековните и идните деловни ризици.

ПРЕДНОСТИ НА КОНСУЛТАНТ ВО УНИЈА

Сите одговори на прашања од различни области ги добивате на едно место. Одлични сме на дури 6 пазари во Централна и Источна Европа и нудиме практични решенија за оптимизација на работата.

ЦЕЛОСНО ТРЕТИРАЊЕ НА ПРАШАЊА ОД РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ

Правни, сметководствени, даночни, финансиски и деловни консалтинг на едно место.

КОНСУЛТИРАЊЕ ВО МЕЃУНАРОДНАТА ОБЛАСТ

Сите видови на консултации во регионот на ЦИЕ се на едно место. Горди сме на голем тим консултанти во околу 14 европски земји..

ВИСОКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СОВЕТНИЦИ

Со долгогодишно искуство во пракса и активна улога како предавачи и како автори на професионални публикации

ИНДИВИДУАЛЕН ТРЕТМАН

Ние ги третираме сите наши клиенти поединечно, нудиме практични решенија и помагаме да се оптимизира работата.

КОНСУЛТАНТЕН ТИМ НА УНИЈА

Знаење и искуство што стојат на исклучителна професионална основа и темелно познавање на предизвиците со кои се соочувате.

ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ

Високиот професионализам е клучен фактор што влијае врз изборот на експерт за консултации во одредена област, како и довербата на клиентите. Вработените во Унија Консалтинг ја потврдуваат својата професионалност и со формално образование и со континуирано професионално образование. Повеќе од 100 часа годишна обука е многу над европскиот просек, која се движи помеѓу 30 и 40 часа. Ние сме свесни дека можеме да поставиме и одржуваме високи професионални стандарди само со квалификуван стручен кадар.

НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

ПРАШУВАЈТЕ НÈ ПОЧЕСТО

Секогаш има многу сметководствени проблеми, но некои се почести. Можеби и вашиот е меѓу нив, па проверете ги подолу. Доколку не сте го нашле одговорот, ве молиме контактирајте не и со задоволство ќе одговориме на вашите прашања.

Која е нашата област на експертиза кога станува збор за даночни советодавни услуги?

ие обезбедуваме даночни советодавни услуги поврзани со директно и индиректно оданочување кои вклучуваат одговарање на даночни прашања, даночна анализа, советување на претприемачи и правни лица за оптимизација на даноците и постигнување законски даночни заштеди преку анализа на вашите деловни активности. Фокусирани сме да избегнеме даночни ризици и дополнителни даноци и казни во случај на даночна ревизија. Кога сме ангажирани да подготвуваме/прегледуваме пријави за ДДВ или ДДВ, ги анализираме можностите за вие да постигнете, даночни олеснувања, даночни кредити и стимулации и ја подготвуваме потребната документација за вас. Единствениот пристап од широкото искуство што го имаме во Србија и земјите од регионот ни помага да направиме силна основа и за меѓународно планирање на даноците.

Размислувате за воспоставување некаква правна форма во регионот?

На самиот почеток кога мислите само за започнување на бизнис, но не сте сигурни која правна форма би била најдобрата опција, имајќи ги предвид планираните деловни активности и трансакции со цел да ги оптимизирате вашите даночни трошоци, ние сме тука! Ние му пристапуваме на секој клиент на индивидуално ниво за да ги утврди вистинските потреби и да ги дадеме најдобрите деловни предлози. Да резимираме, ние се грижиме за вас и вашиот бизнис чекор по чекор. Како? Прв чекор е обезбедување на пред-консултантски услуги со цел да се одлучи за најдобрата правна форма за вас, вториот чекор е обезбедување правни услуги за основање компанија и третиот чекор се добри сметководствени и даночни поставки за долгорочно безбеден бизнис.

Даночна состојба на фирмата и соодветни мерки за подобрување

Многу е важно да се идентификуваат даночните ризици, не само ако размислувате за трансакција на преземање на компанијата, туку и кога сакате да ја проверите даночната состојба на тековните активности на вашата компанија, да избегнете непотребни казни и да проверите дали има простор за даночни заштеди (оптимизација). Даночната анализа е дијагноза на даночните ризици на правното лице што е предмет на оваа анализа, како и идентификација на непочитување на соодветните даночни закони. Предмет на должно внимание обично се сите видови даночни обврски, со посебен акцент на данокот на добивка, данокот на додадена вредност и персоналниот данок на доход. Ваквата верификација на законитоста на бизнисот ви овозможува како даночен обврзник да преземете корективни активности, навремено и да донесете релевантни одлуки.

Имате трансакции со претходно поврзани странки?

Во Унија, ние обезбедуваме услуги за подготовка на извештај на трансферни цени за целиот регион на едно место, што не води до уникатниот пристап, најдобрата практика и пониски цени, ако подготвиме датотека и локални датотеки за неколку земји во регионот. Ние ги користиме истите податоци, така што во случај на меѓународна ревизија на извештај на трансферни цени, сите поврзани странки ќе бидат опфатени на ист начин. Покрај подготовката на извештај на трансферни цени, ние создаваме политики за трасферните цени за вас и консултантски услуги за трансферни цени, во случај да сакате да проверите во текот на деловната година дали сте на вистинскиот пат кога станува збор за трансакциите со поврзани странки.

ПРЕПОРАКИ

НИ ВЕРУВААТ

НАЈНОВИ ВЕСТИ

15. мај, 2023

Водење бизнис во Босна и Херцеговина

Успехот на бизнис идејата е под влијание на многу фактори, вклучително и средината во која одлучуваме да ги постигнеме нашите деловни цели. Големо влијание има културата на луѓето, нивните навики и начин на живот. Сите овие социо-демографски фактори кои е тешко субјективно да се измерат и проценат, без нумерички показатели кои би можеле поопипливо да го диктираат начинот на живеење на луѓето во одреден регион.

Повеќе
13. април, 2023

Водење бизнис во Словенија

Успехот на бизнис идејата е под влијание на многу фактори, вклучително и средината во која одлучуваме да ги постигнеме нашите деловни цели. Големо влијание има културата на луѓето, нивните навики и начин на живот. Сите овие социо-демографски фактори тешко се мерат и оценуваат субјективно, без нумерички показатели кои би можеле поопипливо да го диктираат начинот на живот на луѓето во одреден регион. Правните рамки, даночните оптоварувања и бенефиции и другите државни регулативи кои го обликуваат начинот на водење бизнис во одредена земја се несомнено мерливи.

Повеќе
5. април, 2023

Промена во сметководствениот сервис

Има многу компании кои не се сигурни дали промената на нивниот сметководствен сервис е вистинската опција за нив. Некои стравуваат дека ако ја сменат сметководствената услуга, тоа може да предизвика проблеми или други потешкотии поврзани со сметководството.

Повеќе
24. март, 2023

Отворањето фирма во Хрватска никогаш не било толку едноставно

Основањето на друштво со ограничена одговорност во Хрватска е по утврдена процедура и е поврзано со одредени трошоци. За да ви заштедиме драгоцено време, во дадената брошура ги сумираме сите потребни информации за воспоставување на ДОО во Хрватска, а ние со задоволство ќе ви помогнеме околу самата процедура.

Повеќе
24. февруари, 2023

Експерти за пресметка на платата

Голем предизвик за сите експерти се честите измени на законот. Во Република Македонија експерт за пресметка на плати треба да ги знае правилата за пресметката на истата и да ги следи измените во законите и во ентитетите и во окрузите и да ги спроведе навреме.

Повеќе
21. февруари, 2023

Воведен е Законот за платежни услуги и платни системи и измени и дополнувања на Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам

Od 01.01.2023. godine počela je primjena novog Zakona o platnim uslugama i platnim sistemima, koji predviđa nekoliko odredbi koje smo odabrali da istaknemo i koje treba uzeti u obzir u dosadašnjem radu. Takođe, u tekstu predstavljamo izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Повеќе
3. февруари, 2023

Топ пет карактеристики на квалитетно сметководство

Како да изберете сметководствен систем кој ќе ви стане најдобар пријател, не е многу лесно да се стави во рамките на правилата, но овие пет совети дефинитивно можат да ви помогнат.

Повеќе
26. јануари, 2023

Измена на закони од даночна сфера во Р.С.Македонија

Usvojene su izmjene i dopune Zakona o porezu na lični dohodak, dok su izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakona o porezu na dobit još u skupštinskoj proceduri. Sve detalje promjena donosimo u ovom tekstu.

Повеќе
23. јануари, 2023

Флуктуација и заминување на експерти за пресметката на платите

Поради флуктуацијата на вработени, може да се случи фирма со 50 или повеќе вработени да остане без експерт за плати. Кои се сите проблеми што може да се случат доколку единствениот што пресметува плати ја напушти компанијата?

Повеќе
21. ноември, 2022

Бараме системски инженери со добро познавање на одбојката. Или барем кошарка. И фудбалот е добредојден.

Системски инженер (м/ж) Не, навистина. Би сакале да победиме на меѓународните спортски игри на Унија. Составуваме тим. Секако, сакаме да […]

Повеќе