Даночно советување

Како водечки сметководствен сервис во регионот со силно присуство во повеќе Европски земји, им нудиме на клиентите комплетни даночни совети од широк спектар на даночни области.

ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

Даночни совети за сите видови на даноци и придонеси:

Оданочување на физички лица со данок на доход
Придонеси за социјално осигурување
Оданочување на правни лица
Задржан данок
Данок на додадена вредност
Оданочување на недвижен имот
Акциза
Други форми на даноци
ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ПРОЦЕДУРИТЕ ПРЕД ДАНОЧНИ ИНСПЕКЦИИ

Ние комбинираме широко познавање на македонското и меѓународното даночно законодавство, вклучувајќи познавање на сметководствени и законски прописи. Затоа, ние ве подготвуваме за можна посета од страна на инспектори и учествуваме во инспекциите.

Подготовка за посета на инспекторот
Ве застапуваме во постапката
Комуникација со даночниот орган
Подготовка на забелешки, жалби и други правни лекови во постапката
ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ

Трансферните цени претставуваат една од најризичните области на меѓународното оданочување, бидејќи 70% од меѓународната трговија се врши во рамките на меѓународните групи на компании. Ние ве советуваме за трансферните цени, така што вашиот бизнис ќе биде во согласност со законот.

Преглед на релевантноста на трансферните цени
Подготовка на соодветна документација за трансферните цени
DUE DILIGENCE НА КОМПАНИЈАТА

Добивање на информации потребни за донесување стратешки одлуки или анализа на работењето на компанијата и проценка на тековните и идните деловни ризици.ovde.

Сеопфатен преглед на регуларноста на пополнување на даночните обврски на клиентите за секој даночен период, дел од периодот или за неколку даночни периоди
Преглед на точноста и законитоста на примената на даночното законодавство во вашите книги, договори и друга релевантна документација
Фокус на откривање на даночни ризици за грешка во сметководство при плаќање на даночните обврски на сите видови на даноци
Подготовка на извештај за откриени грешки или даночни ризици со препорачани мерки за елиминирање на откриените грешки

Проверете како
унија може да
ви помогне!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ