Критични даночни рокови до крајот на годината!
4. декември, 2023

Критични даночни рокови до крајот на годината!

Останете усогласени и напредувајте со Unija Smart Accounting.

Нашите стручни услуги обезбедуваат исполнување на вашите финансиски обврски. Дејствувајте сега за да го обезбедите крајот на годината без проблеми.

Како што се приближува крајот на годината, субјектите го усогласуваат своето работење за да ги постигнат деловните и финансиските цели. Овој клучен период претставува можност да се процени овогодинешното работење, да се поправат сите несогласувања и да се обезбеди усогласеност со законските прописи. Unija Smart Accounting ги проширува услугите на даночни прегледи(tax review) за да го избегне ризикот од потенцијални прилагодувања на даночната основа за време на даночни контроли. Нашите услуги, сметководство и даночното советување исто така, опфаќаат детално испитување на реализираните маржи за усогласување со принципите на трансферните цени.

Даночни рокови

Воедно, би сакале да ве потсетиме на претстојните даночни обврски во декември:

  • 10 декември – Поднесување на пресметки од физички лица кои остваруваат неоданочени приходи (кирии, капитални добивки, странски приходи и друга ноемвриска заработка која подлежи на одбитоци од персонален данок на доход).
  • 10 декември – Поднесување на МПИН за задолжителни социјални придонеси и персонален данок на доход од плати (ноември).
  •  15 декември – Рок за плаќање на МПИН за задолжителни социјални придонеси и персонален данок од плата (ноември).
  • 15 декември – Рок за аконтација на персонален данок од самовработување (ноември).
  • 15 декември – Рок за исплата на одобрени пресметки поднесени од физички лица во врска со ноември.
  • 15 декември – Рок за аконтација на данок на добивка според МДБ (ноември).
  • 25 декември – Поднесување на пријава за данок на додадена вредност за даночен период 01.11.2023 – 30.11.2023 година.
  • 25 декември – Рок за плаќање на обврската за данок на додадена вредност за даночниот период 01.11.2023 – 30.11.2023 година.

Обезбедете почитување на овие клучни рокови за да избегнете казни. Unija Smart Accounting е подготвена  да ви помогне ефикасно да ги исполните овие барања.