19. januarjem 2018 se izteče rok za vpis v Register dejanskih lastnikov. Vpis lahko opravite zastopniki pravne osebe ali od njih pooblaščene osebe preko aplikacije za vpis podatkov o dejanskih lastnikih na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Obveznost gospodarskih subjektov je ugotoviti dejanske lastnike, jih vpisati v Register dejanskih lastnikov in na ta način razkriti celotno verigo lastništva. Vpis je obvezen za vse domače pravne osebe, vpisane v Poslovni register in tuje sklade, tuje ustanove ter podobne subjekte tujega prava.
Obveznost vpisa ne velja za:
  • samostojne podjetnike posameznike,
  • posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost,
  • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo ter
  • neposredne in posredne proračunske uporabnike.
Kdo je dejanski lastnik?
Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija (33. člen ZPPDFT-1). Pokazatelj neposrednega ter tudi posrednega lastništva je lastništvo več kot 25% poslovnega deleža, glasovalnih ali drugih pravic. Deležev, ki so manjši od 25 % se v register ne vpisuje. V primeru, da se dejanskega lastnika na podlagi deležev ne da ugotoviti, se v register kot dejanski lastnik vpiše poslovodstvo.
Visoke kazni za opustitev vpisa
Zavezanci za vpis dejanskih lastnikov v register, so dolžni izvesti vpis do 19.1.2018. Nadalje pa je potrebno sporočati registru vsako spremembo lastništva, in sicer najkasneje v roku osmih dni po nastali spremembi. Zakon za opustitev obveznega vpisa v register in kasnejših sprememb predvideva možnost kaznovanja z globo v višini od 6.000 EUR do 60.000 EUR. Ter globo v višini od 400 EUR do 2.000 EUR za odgovorno osebo pravne osebe.