Najnovije vijesti2019-07-30T11:29:42+02:00

Najnovije vijesti

3105, 2021

Imate li kontrolu nad likvidnošću i novčanim tokom svoje tvrtke? -> Planirajte svoj novčani tok

31.05.2021|

Likvidnost možemo učinkovito planirati, između ostalog, izrađujući predviđanja novčanog toka. Praktični izvještaj o novčanom toku priprema se uzimajući u obzir sve važne računovodstvene stavke, stalnim praćenjem stanja i uzimajući u obzir uvjete poslovanja u industriji i u određenoj tvrtki. Savjetujemo da planirate svoj novčani tok što je češće moguće, prilikom čega su vam na raspolaganju sljedeće opcije: dnevne ili tjedne prognoze novčanog toka, mjesečne prognoze novčanog toka i tromjesečne prognoze [...]

2705, 2021

Ozljeda na radu

27.05.2021|

Ozljeda na radu je: ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem te ozljeda prouzročena naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma; bolest koja je nastala izravno i isključivo kao posljedica nesretnog slučaja ili više sile za vrijeme rada; ozljeda koju osigurana osoba zadobije na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno  i ozljeda koja nastane kod osigurane osobe u posebnim [...]

2505, 2021

Povrat poreza na dohodak mladim osobama

25.05.2021|

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak s početkom primjene od prošle godine regulirano je i porezno rasterećenje mladih. Prema čl. 46. st. 2. Zakona o porezu na dohodak, godišnji porez na dohodak po osnovi dohotka o nesamostalnog rada (plaće) umanjuje se: fizičkim osobama do 25 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. t. 1. Zakona) i to za 100% razmjernog dijela porezne obveze obračunane [...]

1105, 2021

Korištenje službenog automobila u privatne svrhe

11.05.2021|

 Kada poslodavac odluči radniku dati prometno sredstvo u svrhu osobnih potreba odnosno za cjelodnevnu uporabu, o tome treba donijeti pisanu odluku. S obzirom da u odredbi čl. 22 .st. 3. t. 5.1 nije propisano kako ta odluka treba izgledati, navedeno je koje podatke treba sadržavati. Najvažnije stavke takve odluke su podaci kojem radniku se dodjeljuje uporaba automobila za privatne svrhe, koje vozilo – registarske oznake te s koje će se osnove [...]

1204, 2021

Od 1. travnja 2021. otvorena mogućnost prijave za poseban postupak oporezivanja usluga i prodaje dobara na daljinu

12.04.2021|

Sukladno Direktivi Vijeća EU  dana 1. srpnja 2021. stupaju na snagu izmjene u postupku oporezivanja prodaje usluga i dobara na daljinu, a već od 1. travnja ostavljena je mogućnost poreznim obveznicima iz ovog sektora za prijavu za primjenu posebnih postupaka oporezivanja. Ovom Direktivom dolazi do proširenja područja poslovanja koje je obuhvaćeno ovakvim oblikom oporezivanja jer pored poreznih obveznika za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja, te elektronički obavljene usluge osobama [...]

1204, 2021

Bolovanje na teret HZZO-a –posebnosti kod obračuna

12.04.2021|

Razlikujemo različite vrste bolovanja, pa tako su i refundacije tih bolovanja isto različite. Neke odmah terete Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, dok druge prvih 42. kalendarska dana isplaćuje poslodavac (ili 7. dana ako se radi o invalidu rada), a tek nakon toga ima pravo na refundaciju od HZZO-a. Radnik je dužan poslodavcu u roku od 3 dana od oboljenja dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad. Ako radnik to ne [...]

1703, 2021

Rad umirovljenika

17.03.2021|

Zakon o radu i Zakon o mirovinskom osiguranju dopuštaju mogućnost sklapanja ugovora o radu s umirovljenikom. Korisniku mirovine koji se zaposli, ili započne sa obavljanjem djelatnosti temeljem koje postoji obveza uplate osiguranja, isplata mirovine se obustavlja. Od ovog zakonskog pravila postoje sljedeće iznimke kada se umirovljeniku u radnom odnosu koji prima plaću mirovina ipak ne obustavlja: korisniku starosne i prijevremene mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu i nastavio raditi do polovice punog radnog vremena uz [...]

1003, 2021

Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja

10.03.2021|

Obavještavamo poduzetnike koji su obveznici primjene Zakona o računovodstvu i temeljem njega donesenih podzakonskih propisa da se slijedom još uvijek prisutnih posebnih okolnosti u kojima je poduzetniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan, vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na teritoriju Republike Hrvatske, godišnji financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za poslovnu godinu koja je počela 1. siječnja 2020. ili tijekom kalendarske godine 2020. predaju u [...]

203, 2021

Rokovi predaje financijskih izvješća za 2020. godinu

02.03.2021|

Ministarstvo financija, dana 20. siječnja 2021. godine objavilo je obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu te se financijska izvješća za 2020. godinu dostavljaju u rokovima koji su propisani Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima. Prema navedenom, financijska izvješća za 2020. predaju se u jednakim rokovima koja su vrijedila i za 2019. godinu. Obavijest možete pročitati na sljedećoj poveznici: Obavijesti o rokovima [...]

2502, 2021

Naknade za nezapošljavanje invalida

25.02.2021|

Zakon o zapošljavanju propisuje da su svi poslodavci, bez obzira na djelatnost, obvezni zaposli­ti određeni broj osoba s invaliditetom ako zapošljava­ju najmanje 20 radnika. Broj osoba s invaliditetom koje treba zaposliti ili zamjenski zaposliti izračunava se na sljedeći način: kvota = ukupan broj radnika na zadnji dan u mjesecu x kvota (3 %). U ukupan broj radnika uzimaju se svi radnici, zaposleni na puno i nepuno radno vrijeme kod po­slodavca, radnici [...]

1702, 2021

Doplatak za djecu u 2021.

17.02.2021|

Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom o doplatku za djecu radi potpore uzdržavanja i odgoja djece. Pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je, na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne  skrbi, dijete povjereno na čuvanje i odgoj za svu djecu koju uzdržava, pod uvjetima  utvrđenim Zakonom. Pravo na doplatak za djecu [...]

902, 2021

Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku

09.02.2021|

U Narodnim novinama je objavljen Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku koji stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama odnosno stupa na snagu 11. veljače 2021.   Ovim Pravilnikom utvrđuje se iznos nagrade i naknade troškova javnih bilježnika za obavljanje poslova potvrde: izjave o suglasnosti dužnika po pristanku dužnika radi naplate tražbine vjerovnika na plaći odnosno drugim novčanim primanjima (članak 202. OZ-a), izjave [...]

BRZI KONTAKT
×