Imate vi ali vaša družba lastniški delež v družbi, ki je ustanovljena v eni izmed držav bivše Jugoslavije? V kolikor je odgovor pritrdilen in boste iz teh držav prejemali dividende iz naslova lastniške udeležbe v kapitalu, morate preveriti ali se bo pred izplačilom teh dividend v državi, iz katere se bodo dividende izplačale, odtegnil davek na viru oziroma davčni odtegljaj (withholding tax) in predvsem v kakšni višini oziroma po kakšni stopnji se bo ta davek odmeril.

V nadaljevanju smo zato za vas pripravili pregled stopenj davčnega odtegljaja v državah bivše Jugoslavije in sicer tako po lokalni zakonodaji kot tudi po mednarodnih konvencijah, ki jih ima Republika Slovenija sklenjene s temi državami.

* V kolikor bi dividende iz naslova lastniške udeležbe v hrvaški družbi prejela vaša družba, se davčni odtegljaj v skladu s hrvaško zakonodajo in Direktivo Sveta 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (prenovitev) ne bi odtegnil in plačal, vendar le v primeru, če bi imela vaša družba v hrvaški družbi najmanj 10% lastniški delež in bi trajala ta udeležba pred izplačilom dividend najmanj 24 mesecev.