Zakon_o_privrednim_drustvima_crna_gora
8. February, 2024

ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Protekli period obilježile su nekolike izmjene i dopune zakona u Crnoj Gori, pa tako navodimo aktuelnosti kada su u pitanju privredna društva. 

U Zakonu o privrednim društvima („Sluzbeni list CG“, br. 65/20 i 146/21), u članu 151 stav 6 se briše.

Poslije člana 151 dodaje se novi član (član 151a), koji glasi:

(1)Odbor direktora, odnosno nadzorni odbor dužan je da sazove vanrednu skupštinu akcionara na zahtjev 95% akcionara sa pravom glasa.

(2) Vanredna skupština iz stava 1 ovog člana saziva se u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva za sazivanje skupštine, a održaće se u roku od 21 dan od dana donošenja odluke o sazivanju skupštine.

(3) Ako odbor direktora ill nadzorni odbor, u roku iz stava 2 ovog člana, ne sazove skupštinu akcionara, akcionari koji su podnijeli zahtjev za sazivanje skupštine imaju pravo da sazovu skupštinu, na teret sredstava drustva, u roku od pet dana od dana isteka roka za sazivanje skupštine.

(4) Skupština akcionara iz stava 3 ovog člana održaće se u roku od 15 dana od dana donošenja odiuke o sazivanju.

(5) Obavjestenje o sazivanju skupštine iz stava 1 i 3 ovog člana objaviće se dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na internet stranici društva, u što kraćem roku, a ne duže od dva dana od dana donošenja odiuke o sazivanju.

(6) Vanredna skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova, uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.

Poslije člana 330a dodaje se novi član, koji glasi; „ Postupci sazivanja i održavanja skupštine akcionara koji su započeti prije stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po ovom zakonu, osim ako su rokovi za održavanje skupštine kraći od rokova iz člana 151a ovog zakona.

Ukoliko vas zanima više aktuelnosti, na našem web sajtu ih možete pronaći. Kliknite ovdje.