Zakon o porezu na dobit pravnih lica
1. February, 2024

Izmijenjen je i dopunjen Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica objavljen je u “Službenom listu Crne Gore” broj 125/23 od 31.12.2023. godine. Zakon  je stupio na snagu danom objavljivanja,  pri čemu je propisano da se izmijenjene  i dopunjene odredbe primjenjuju od 01.01.2024. godine, osim nove odredbe iz poglavlja VIa i izmjena odredbe u poglavlju VIIa, koje se primjenjuju od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji.

Važna dopuna u Zakonu odnosi se na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, konkretno Direktivom o spajanju, a između ostalog, u Zakonu su izvršene izmjene vezane za stope amortizacije, način utvrđivanja nabavne vrijednosti imovine kod kapitalnih dobitaka,  način tretiranja sumnjivih potraživanja, kao rashoda finansijskih institucija itd.

Napominjemo da se ove izmijenjene i dopunjene odredbe Zakona o porezu na dobit pravnih lica ne primjenjuju prilikom sastavljanja prijave poreza na dobit za 2023. godinu.