Dopunjen Šifarski popis zanimanja u FBiH
30. Novembra, 2021

ZAKON O DRUŠTVENOM PREDUZETNIŠTVU RS

Status društvenog preduzeća stiče se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Ministarstvu privrede i preduzetništva. U slučaju da se u sprovedenom postupku utvrdi da podnosilac zahtjeva ispunjava uslove propisane ovim zakonom, ministar donosi rješenje o sticanju statusa društvenog preduzeća

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o društvenom preduzetništvu Republike Srpske, kojim se uređuju pojam, ciljevi i načela grane ekonomije, kao i uslovi i postupak za sticanje statusa društvenog preduzeća.

Pomoćnik ministra privrede i preduzetništva Rajko Lajić naveo je prilikom izlaganja da se Prijedlogom zakona reguliše vođenje registra društvenih preduzeća, zadaci i način rada Savjeta za razvoj društvenog preduzetništva, nadzor i druga pitanja od značaja za društveno preduzetništvo.

“Cilj zakona je korišćenje potencijala društvenog preduzetništva radi održivog ekonomskog i društvenog rasta i razvoja Republike Srpske”, rekao je Lajić, obrazlažući zakonsko rješenje u Narodnoj skupštini.

Društveno preduzeće, pojasnio je Lajić, je pravno lice organizovano u formi privrednog društva, fondacije, udruženja, zadruga, ustanova, koje obavlja djelatnost, a od koje posebnu korist ostvaruje uža ili šira društvena zajednica.

Društveno preduzeće svoju misiju ostvaruje na više načina, među kojima je i zapošljavanje kategorija lica koja se teže zapošljavaju, obavljanje poslova u bilo kojoj djelatnosti kojim se ostvaruju društveni ciljevi i finansiranje projekata pravnih lica kojim se ostvaruju društveni ciljevi.

Status društvenog preduzeća stiče se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Ministarstvu privrede i preduzetništva.

U slučaju da se u sprovedenom postupku utvrdi da podnosilac zahtjeva ispunjava uslove propisane ovim zakonom, ministar donosi rješenje o sticanju statusa društvenog preduzeća.

“Ppredviđeno je uspostavljanje savjeta, definisanje strateškog okvira, kao i uvođenje olakšica i fondova kada se za to steknu uslovi. Takođe, predviđeno je i donošenje dva pravilnika o sadržaju i obliku zahtjeva za sticanje statusa društvenog preduzeća, te o vođenju registra ovih subjekata”, naveo je Lajić.

Prema njegovim riječima, društveno preduzetništvo može da bude jedan od ključnih faktora unapređenja opšte socijalne i ekonomske politike u Republici Srpskoj.

U društvenim preduzećima može da se zaposli veliki broj socijalno i ekonomski isključenih, čime se pruža značajna podrška privredi, a smanjuje teret socijalnih davanja.

Zakon o društvenom preduzetništvu, kaže Lajić, izraz je želje da se unaprijedi pravno okruženje kojim se podstiče i razvija ova važna grana ekonomije u budućnosti.

Pomoćnik ministra privrede i preduzetništva Rajko Lajić istakao je da je cilj zakona o društevnom preduzetništvu uvođenje nove pravne norme u pravni sistem Republike Srpske.

“Nakon definisanja pravne norme propisivaće se na koji način će Vlada Republike Srpske da pomogne preduzećima, koja dobiju status društvenog preduzetništva”, rekao je Lajić.

IZVOR: Ministarstvo privrede i preduzetništva RS,