20. Oktobra, 2021

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica kojim se stvaraju pretpostavke za uređenje tržišta u ovoj oblasti.

Vlada Republike Srpske utvrdila je na 141. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica kojim se stvaraju pretpostavke za uređenje tržišta u ovoj oblasti.

Razlozi za donošenja zakona su sadržani u potrebi unapređenja transparentnosti naknada koje trgovci plaćaju i ograničavanja konačne cijene transakcija. Izmjene su neophodne imajući u vidu da su visok nivo međubankarske naknade kao najvećeg dijela trgovačke naknade, utvrđivanje jedinstvene trgovačke naknade i druga netransparentna poslovna pravila, dovela do sporijeg rasta i razvoja tržišta platnih kartica, što uslovljava i manji obim bezgotovinskih plaćanja.

Veća upotreba bezgotovinskog plaćanja i transparentnost finansijskih transakcija trebalo bi da doprinese smanjivanju sive ekonomije. Osim toga, očekuje se da kao rezultat konkurencije između pružaoca platnih usluga i kartičnih sistema plaćanja, dođe do pojeftinjenja i bržeg razvoja bezgotovinskih plaćanja, sa svim prednostima tih plaćanja za društvo u cjelini.

Izvor: Vlada RS