Davčni zavezanci (fizične osebe) morate do 28. februarja za leto 2017 pri davčnem uradu vložiti napoved za odmero dohodnine od:

1. Prejetih dividend iz tujine
2. Prejetih obresti doma in v tujini
3. Kapitalskih dobičkov zaradi odsvojitve delnic, poslovnih deležev ali izvedenih finančnih instrumentov
4. Dohodkov iz oddajanja premoženja v najem – velja za nepremičnine in določene vrste premičnin (oprema, bivalnik in prevozna sredstva)
Davčni zavezanci morajo poročati tako dohodke prejete doma kot v tujini, kolikor Zakon o davčnem postopku ne določa drugače.
Dohodki se poročajo na predpisanih obrazcih, ki jih najdete na straneh FURS, pri čemer je potrebno dosledno in točno sporočanje vseh podatkov in predložitev potrebnih dokazil.
Če davčni zavezanci prejmejo dohodek iz tujine, lahko v Sloveniji uveljavljajo tudi že davek plačan v tujini, če navedeno posebej uveljavljajo.
Na podlagi predloženih napovedi bo FURS izdal odločbo (predvidoma v mesecu aprilu) ter v njej določil obveznost plačila dohodnine.
Davčnim zavezancem, ki ste pozabili poročati za prejšnja leta, predlagamo, da to uredite čim prej.
Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo.